2018 Çöp vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu çöp Vergisi Nereye Nasıl Ödenir ?

Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için 2018 yılında uygulanacak halk dilinde çöp vergisi olarak bilinen çevre temizlik vergisi tutarları  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 50 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile yayınlandı. Yazımızda 2018 Çöp vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu ?  Çevre temizlik vergisini kimler ne zaman öder. Konuları hakkında bilgiler de vereceğiz.

Çevre Temizlik vergisi Diğer adıyla Çöp Vergisi Nedir Neden Alınıyor ?

Çevre Temizlik vergisi Diğer adıyla Çöp Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilen belediyelerin çevre temizlik hizmetleri nedeniyle yararlanan konut, işyeri ve diğer binalar adına ödenmesi gereken vergidir.  Halk arasında Çöp vergisi olarak da bilinir. Çevre temizlik vergisi, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan yapılardan alınır. 2018 Çöp vergisi Tutarları Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

Kimler Bağkurlu olabilir 2018? Bağkur Primleri 2018?

Çevre Temizlik vergisi Diğer adıyla Çöp Vergisi Nereye Ne Zaman Nasıl Ödenir ?

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre tahsil edilen Çevre Temizlik vergisi Diğer adıyla Çöp Vergisi, ev sahipleri için  kullanmış olduğu su sarfiyat miktarına göre belirleniyor. Ödemek için herhangi bir işlem yapılmadan belediye tarafından otomatik olarak faturaya yansıtılırak tahsil ediliyor. 2018 Çöp vergisi Tutarları da bağlı bulunduğunuz belediyeye ödemeniz gerekmektedir.

İşyerleri İçin Çevre Temizlik vergisi Diğer adıyla Çöp Vergisi ise;

Emlak vergisinde olduğu gibi belediyelere başvurulması gerekiyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık  otomatik hesaplanarak belediyeler tarafından tahakkuk ettiriliyor. Boş kullanılmayan binalar çöp vergisinden muaf oluyor.

Binalar için Çevre Temizlik vergisi  emlak vergisinde olduğu gibi iki eşit taksitte ödeniyor. Ödeme takvimide emlak vergisiyle aynı. İlk taksit ödemesi Mart, nisan, mayıs aylarında ödenmesi gerekiyor. İkinci taksit emlak vergisinde olduğu gibi kasım ayında ödenmesi gerekiyor. Ödemeler  Belediye veznelerinden PTT, anlaşmalı bankalar veya Belediye online tahsilata geçmişse elektronik olarak ödenebilir. Bina sahipleri 2018 Çöp vergisi Tutarlarını ilgili belediyeye ödeyebilir.

2018 AGİ Tutarları Belli Oldu AGİ Hesaplanmış Asgari Ücret Miktarları Ne Kadar ?

2018 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu ?

    2018 Çöp vergisi Tutarları  Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından yayınlanan 50 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği ile belirlendi. Tebliğde Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar için 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları belirlendi.

2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu Temmuz ayında Zam Olacak mı ?

50 Seri No’lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

(2) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile ilan edilmiş bulunmaktadır. 2018 Çöp vergisi Tutarları

(3) Buna göre; 1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi bu Tebliğde belirlenen tutarlara göre tahsil edilecektir.

Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ?

Konutlara ait çevre temizlik vergisi

MADDE 3 – (1) Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

(2) Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir. 2018 Çöp vergisi Tutarları.

Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvurular Başladı mı ?

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi

MADDE 4 – (1) İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır. 2018 Çöp vergisi Tutarları

(a) Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

2018 Çöp vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu çöp Vergisi Nereye Nasıl Ödenir

(b) Büyükşehir belediyelerinde uygulanacak çevre temizlik vergisi tarifesi:

      2018 Çöp vergisi Tutarları.  2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

2018 Çöp vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu çöp Vergisi Nereye Nasıl Ödenir

İndirimli çevre temizlik vergisi uygulaması

 MADDE 5 – (1) 2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

(2) Bu hükmün verdiği yetkiye dayanılarak yürürlüğe konulan 13/12/2005 tarihli ve 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekindeki Kararın 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

(3) Buna göre, kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait çevre temizlik vergisi su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına 12 kuruş olarak hesaplanacak; işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları ise aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. 2018 Çöp vergisi Tutarları.

2018 Çöp vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu çöp Vergisi Nereye Nasıl Ödenir ?

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 2018 Çöp vergisi Tutarları

 SözKonusu Tebliğe Gelir idaresi Başkanlığının Sitesi Üzerinden Buradan Ulaşabilirsiniz1 Yorum "2018 Çöp vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu çöp Vergisi Nereye Nasıl Ödenir ?"

  1. Pingback: 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)