2018 ‘de Basit Usule Geçecekler için Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ?

     2012 Yılından önce  gerçek usul olan bir mükellef ömrü boyunca  basit usul olamıyor ve basit usule geçiş yapamıyordu. Bu adaletsiz durum 2012 yılında yapılan değişiklikle düzeltilerek artık gerçek usulden basit usule geçişin önü açıldı. İlk olarak da 2014 yılında şartları tutanların gerçek usulden basit usule geçişler yapıldı.   Baist usule geçmek için Başvuru ne zaman yapılır. Basit usule geçiş şartları nelerdir ? 2018 ‘de Basit Usule Geçecekler için Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ?

Gerçek Usulden Basit Usule Geçiş Nasıl Oluyor ?

2018 ‘de Basit Usule Geçecekler için Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ? 6322 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden belirlenen şartlar ısağlayanlara basit usule geçme imkânı getirildi.  Gerçek Usulden Basit Usule geçiş işlemlerinin detayları ise 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanuna göre yayınlanmış 283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.

Basit Usul Mükellefler 2018’de Kaç Liraya Kadar Vergi Ödemeyecekler ?

Tebliğe göre

Buna göre, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin;

  • Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıması,
  • Arka arkaya iki hesap dönemi iş hacminin Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması,
  • Yazılı talepte bulunulması

halinde, bu şartların gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçmeleri mümkün bulunmaktadır.

Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ?

*İşin eş ve/veya çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınacaktır.

2018 ‘de Basit Usule Geçecekler için Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ? Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin basit usule geçmeleri için alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her birinin arka arkaya iki yıl süreyle Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olması gerekmektedir.

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018? İş yerinin Metrekaresi Ne kadar Olmalıdır?

Eskiden Gerçek usulde Mükellef Olanlar Basit usul Olabilir mi Şartları Nelerdir ?

Gerçek usulde vergilendirilenler ile basit usulün şartlarını kaybeden mükelleflerin;

2018 ‘de Basit Usule Geçecekler için Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ?  İşin terk edilmesi veya eş ve/veya çocuklara devredilmesi hallerinde ilgisine göre terk veya devir tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönmeleri mümkün değildir.

Kısacası gerçek usulde mükellefiyetini terk eden mükellefler terk tarihini takip eden iki yıldan sonra şartları taşıyorsa basit usul bir işyeri açabilir.

Örneğin 24/07/2016 tarihinde gerçek usulde işini terk eden mükellef  2017 ve 2018 yıllarında iş yeri açarsa basit usul mükellef olamaz. Ancak 2019 Yılında yeni işyeri açarsa şartlarıda taşıyorsa basit usul mükellef olabilir.

 Gerçek usulde Faal Olan Mükellefler Basit Usule Geçmek için Ne Zaman Başvuru Yapması Gerekir ?

2018 ‘de Basit Usule Geçecekler için Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ? Gerçek usul mükellef iken, gerekli şartları taşıyanlar basit usul mükellefiyete geçmek için geçecekleri yılın ocak ayının sonuna kadar başvurmaları gerekir. yani Bu yıl içinde basit usule geçecekler, 31 Ocak 2018 tarihine kadar bağlı bulunduğu vergi dairesi başvurması gerekir.

Kimler Basit Usul Olamaz?Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir?

 Gerçek usulde Faal Olan Mükellefler Basit Usule Geçmek için neler Yapması Gerekir ?

    Gerçek usulde vergilendirilmekte iken Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen şartları sağlayarak basit usulde vergilendirmeye geçen mükellefler ellerinde bulunan belgelerle ilgili olarak aşağıda belirtilen şekilde işlem yapacaklardır.

2018 ‘de Basit Usule Geçecekler için Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ? 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca notere tasdik ettirmiş veya 2/2/1985 tarihli ve 18654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan: “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Belgelerin Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre anlaşmalı matbaalara bastırmış oldukları belgelerden, kullanılmamış olanlar ile en son kullandıkları ciltleri basit usulde vergilendirmeye başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde bağlı bulundukları vergi dairelerine dilekçeleri ile ibraz ederek kullanılmamış olan belgelerin iptal edilmesini sağlayacaklardır.

Belge iptal işlemi vergi dairelerince 8/1/1996 tarihli ve 22517 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 246 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (E) bölümünde belirtilen şekilde gerçekleştirilecektir.

Basit Usul Olan Mükellefler Kullanacakları Fatura ve Benzeri Bağlı Bulundukları Esnaf Sanatkarlar Odasından Temin Edecekler

2018 ‘de Basit Usule Geçecekler için Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ? Basit usulde vergilendirilen mükellefler kullanacakları belgeleri 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 30/6/1999 tarihli ve 23741 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 225 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanan şekilde temin edeceklerdir.

Basit usule geçen mükelleflerden 225 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında bulunanlar,  mevcut belgelerinden kullanılmamış olanları vergi dairesine tespit ettirmek kaydıyla kullanmaya devam edebileceklerdir.

Basit Usule Geçen Mükellefler Ellerinde ki Yazarkasaları Kullanmaya Devam edebilecekleri gibi Hurdaya Ayırabilir veya Satabilir

2018 ‘de Basit Usule Geçecekler için Son Başvuru Tarihi Ne Zaman ? Basit usule tabi mükelleflerin 6/12/1984 tarihli ve 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun kapsamına girmemekle beraber, isteğe bağlı olarak ödeme kaydedici cihaz alıp kullanmaları mümkün bulunmaktadır. Bu durumdaki mükelleflerin ellerindeki cihazlarını kullanmak istememeleri halinde, 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğin 4 ve 6 ncı bölümlerindeki açıklamalara göre, hurdaya ayırma veya bir başka mükellefe satma imkânları bulunmaktadır.

283 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine Buradan Ulaşabilirsiniz

 

 Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)