2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

 Gelir İdaresi Başkanlığı 2018 Yılında Gelir Vergisi Kanunda konu olan uygulamalarla ilgili had ve Tutarları açıkladı. Tebliğde 2018 Gelir vergisi dilimleri. 2018 Yılı Basit özel şart had ve tutarları. 2018  basit usullerin işyeri kira tutarları. Mesken Kirası elde edenlerin 2018 istisna tutarı  2017 yılında vermiş oldukları beyanname matrahına getirilen 8 Bin Lira  kazanç istisnasının 2018 yılında verecekleri beyannamelerde ne kadar olacağı konuları ile ilgili yeni had ve tutarları tebliğde açıklandı. 

     2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı. 29/12/2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel tebliğ ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştı.

Tebliğin Amacı Birinci Madde de Açıklanmıştır

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususların açıklanmasıdır.

2018 Yılında Gelir Vergisi Kanunun Aşağıda Belirtilan Maddelerinde Belirtilen Tutarlar  Yeniden Belirlendi

MADDE 2 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesinde:

2. Bu Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddeleri ile 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların % 5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu surette tespit edilen had ve tutarları % 50’sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

3. Bu Kanunun 103 üncü maddesinde yer alan vergi tarifesinin gelir dilim tutarları hakkında, bu maddenin (2) numaralı fıkrası uygulanır.” hükmü yer almaktadır. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Olan % 14,47 Oranında Artırılan Had ve Tutarlar

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2017 yılında uygulanan had ve tutarlar 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:484) ile 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek, 2018 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

(2) 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun;

2018 Yılında 4.400 Lira Altında Kira Elde Edenler Kira Beyannamesi Vermeyecek

21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 2018 yılı için  4.400 TL, olarak belirlendi. Bu tutarın altında kira geliri elde edenler 2018 gelirleri için Beyanname verme zamanı olan 2019 Yılında beyanname vermeyecekler. 2019 yılında kira beyannamesi vereceklerde elde etmiş oldukları konut kirasından bu tutarı indirebilecekler. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

Çalışanlara Verilecek Yemek Bedeli İstisna Tutarı 16 Liraya Çıkarıldı

23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 16 TL,

2018 Yılı Engellilik Tutarları Aşağıda ki Gibi Belirlendi

c) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

 • Birinci derece engelliler için                         1000 TL,
 • İkinci derece engelliler için                             530 TL,
 • Üçüncü derece engelliler için                          240 TL,

Basit Usul Olabilmek için Gereken  2018 Yılı Kira Tutarları Aşağıda ki Gibi Belirlendi

47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

 • Büyükşehir belediye sınırları içinde             7.400 TL,
 • Diğer yerlerde                                                      4.900 TL,

olarak belirlendi. Basit Usul işyeri açacakların kiralamış oldukları işyerinin kirası yukarıda belirtilen tutarları aşamayacak. Aşarsa gerçek usulde vergilendirilecek.

Basit Usullerin 2018 Yılında Yapacakları işlerin Alım Satım ve Hasılat Tutarları aşağıda ki tutarları aşmaması Gerekiyor

d) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

 • Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 100.000 TL veya yıllık satışları tutarının 148.000 TL, aşmaması,
 • 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının  49.000 TL aşmaması,
 • 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 100.000 TL  aşmaması.

gerekir. Aştığı takdirde gerçek usulde mükellef olunması gerekir. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

Basit Usuller için Beyannamelerinden Düşecekleri Kazanç İstisna Tutarı 8 Bin Liradan 9 Bin Liraya Çıkarıldı

 • Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 12.000 TL,
 • 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 27.000 TL,
 • 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 1.800 TL,
 • 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinde yer alan basit usule tabi mükellefler için kazanç indirimi tutarı 9.000 TL,

olarak tespit edildi. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

2018 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri Yeniden Değerleme Oranında Arttırılarak Uygulandı

(3) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife. 2018 Takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

 • 14.800 TL’ye kadar                          % 15,
 • 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası                            % 20,
 • 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası    % 27,
 • 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL), fazlası   % 35

Basit Usulde Vergilendirme İle İlgili özel ve Genel Şartlara Ait 2018 Değerleri

Kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler

MADDE 4 – (1) Milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için özel hadler belirleme yetkisi. 193 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlığına verilmiştir. Bu yetki kullanılarak 2017 yılı için 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296) ile belirlenen tutarlar yeniden artırılmıştır.

(2) Buna göre, anılan maddelerin ticaretini yapanların. 2018 Takvim yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için alış, satış veya hasılatlarının 31/12/2017 tarihi itibariyle aşağıda belirtilen hadleri aşmaması gerekmektedir.

2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı
2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

(3) Belirtilen bu malların alım satımı ile uğraşanlar hakkında. Basit usulün özel şartları bakımından yukarıdaki hadler dikkate alınmak suretiyle, 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:136)’ndeki hesaplamalar doğrultusunda işlem yapılacaktır.

2018 Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması

MADDE 5 – (1) Basit usulde vergilendirilen mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen. Belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2018 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

Menkul Sermaye İradının Beyanında İndirim Oranı Uygulaması

2017 takvim yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulaması

MADDE 6 –

 (1) 193 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin 5281 sayılı Kanunun 44 üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılan ikinci fıkrasında. 193 Sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5), (6), (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarına (döviz cinsinden açılan hesaplara ödenen faiz ve kâr payları, dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilenler hariç) fıkrada belirtilen indirim oranının uygulanması suretiyle bulunacak kısmın, bu iratların beyanı sırasında indirim olarak dikkate alınacağı belirtilmişti. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

(2) 193 sayılı Kanunun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere. 5281 Sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması bahsi geçen menkul kıymet gelirleri için devam etmektedir. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

(3) İndirim oranı; 213 sayılı Kanuna göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının. Aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmekte olup 213 sayılı Kanun hükümlerine göre 2017 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 14,47’dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 11,18’dir. Buna göre, 2017 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%14,47 / %11,18 =) % 129,43 olmaktadır. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

Bu oranlar dikkate alındığında, 2017 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

(4) Bu kapsamda, 2017 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından. 1/1/2006 Tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

(5) Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının ve ticari işletmelere dahil kazanç ve iratların beyanında indirim oranı uygulanmamaktadır.

(6) 193 sayılı Kanunun geçici 67 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca. Anılan Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratları 1/1/2006 tarihinden itibaren nihai olarak tevkifat yoluyla vergilendirilmekte olup bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. 2018 Gelir Vergisi Dilimleri Belli Oldu 2018 Gelir Vergisi Tebliği Yayınlandı

2018 Çöp vergisi Tutarları Ne Kadar Oldu çöp Vergisi Nereye Nasıl Ödenir ?

Kimler Bağkurlu olabilir 2018? Bağkur Primleri 2018?

2018 AGİ Tutarları Belli Oldu AGİ Hesaplanmış Asgari Ücret Miktarları Ne Kadar ?

 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğine Buradan UlaşabilirsinizYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)