2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

29/12/2017 Tarih ve 30285 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 490 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2018 yılında vergi ödev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere kesilecek cezalar belli oldu. 2018 Yılında fatura almayana vermeyene ne kadar ceza kesilecek ? Veraset kira ve diğer  beyannameleri vermeyeceklere kesilecek ceza ne kadar ?2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

       2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ? 2018 yılında uygulanacak olan vergi cezaları, 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir.  Belirlenen Bu tutarlar 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

 Fatura Almayana Vermeyene 2018 Yılında Ne Kadar kesilecek ?

      2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu? 2018 yılında fatura almayana ve vermeyene ne kadar ceza kesileceği de belli oldu  Yeniden değerleme oranlarına göre arttırıldıktan sonra 2018 yılında ;

  • Fatura Ödeme kaydedici cihaz fişi bilet perakende satış fişi vb vermeyenlere 240 Liradan aşağı olmamak üzere  Fatura tutarının % 10 ‘u kadar Özel usulsüzlük cezası kesilecek. Konuyla ilgili örnek verecek olursak. 2018 Yılında bir mükellef 5  bin liralık düzenlemesi gereken bir faturayı düzenlemezse vergi dairesi tarafından kendisine düzenlemediği tutar olan 5 bin liranın % 10’u olan  5 yüz lira özel usulsüzlük cezası kesecek. Eğer % 10’u 240 Liranın altında olsaydı. 240 Lira özel usulsüzlük cezası kesilecekti.
  • Fatura Ödeme kaydedici cihaz fişi bilet perakende satış fişi vb almayan vergi kaydı olan kişilere de  2018 yılında aynı oranda ve tutarda ceza kesilecek. Kısaca  Fatura alıp vermeyen kişilerin her ikisi de vergiye kayıtlı mükellef ise her iki tarafa da 2018 yılında 240 Liradan aşağı olmamak üzere fatura tutarının % 10’u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.
  • Fatura almayan vergi kaydı olmayan kişilere ise  her almadığı Fatura Ödeme kaydedici cihaz fişi bilet perakende satış fişi vb için 2018 yılında 48 Lira ceza kesilebilecek. Vergi kaydı olmayan kişilere ceza kesilebilmesi için  belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır.

2018 yılında Veraset Beyannamesi vermeyenlere Ne Kadar Ceza kesilecek ?

2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?  Veraset beyannamesi vergi Dairelerine ölüm halinde ölen kişinin mal varlığının paylaşımı veya hibe işlemi olduğu takdirde verilir. Konuyla İlgili yazımıza buradan Ulaşabilirsiniz. Veraset ve İntikal İçin Beyanname Nasıl Verilir? Nereye Verilir? Hangi Belgeler Gereklidir?

2018 Yılında süresinde verilmeyen veraset beyannamesi için her varis başına vergi dairesi  beyana çağrı yaptığı halde vermemişseniz, 45 Liranın iki katı, Vergi Dairesi Beyana çağrı yapmamışsa varis veya hibe alan kişi başına 21 Lira Usulsüzlük cezası kesilir. 

2018 Yılında Vergi Ödev ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyenlere Uygulanacak  Diğer Tüm Ceza Tutarları Aşağıda ki gibi Olacak

MADDE NO – KONUSU

2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 104-

İlanın şekli

1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.200
3- İlanın;  
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 2.200-220.000
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 220.000 ve üzeri

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

27
MADDE 153/A- Teminat tutarı 100.000

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

1- Yıllık;  
  – Alış tutarı 190.000
  – Satış tutarı 260.000
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 1.000
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,70
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.000
MADDE 343- En az ceza haddi  
  – Damga vergisinde 12
  – Diğer vergilerde 24

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel) 2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu?
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri 148
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 90
3 – İkinci sınıf tüccarlar 45
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 21
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 12
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5,70
II nci derece usulsüzlükler 2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu  
1- Sermaye şirketleri 80
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45
3 – İkinci sınıf tüccarlar 21
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 12
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,70
6- Gelir vergisinden muaf esnaf 3,20
MADDE NO – KONUSU 2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ? 2018 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 240
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 120.000
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 240
– Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 12.000
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.700
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 290
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 180.000
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900
MADDE 355- b) Damga Vergisinde 2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?  
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000
MADDE 370 Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibariyla yanıltıcı belge tutarı 57.000

490 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine Buradan UlaşabilirsinizYorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)