7061 Sayılı Torba Kanun İle Vergisel Değişiklikler Nelerdir ?

    7061 Sayılı Torba Kanun ile Vergisel değişiklikler yapılmıştır.  7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Mecliste kabul edilerek  5 Aralık 2017 tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.  Söz konusu torba kanun ile; Gelir vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında ki Kanun ve  Motorlu Taşıtlar  vergi kanunlarında köklü değişiklikler yapıldı. Yazımızda size vergi kanunlarında yapılan değişiklikler ve değişikliklerin  ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında bilgiler vereceğiz. 

Kurumlar Vergisi Oranı  Tüm Şirketler için Geçici süreliğine   % 22 oldu

      7061 Sayılı Torba Kanun un 91 inci maddesiyle, Kurumlar vergisi kanununda  değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle birlikte Kurumlar vergisi oranları yeniden düzenlendi.  Maddeye göre  yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı,  2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemler için %22 olarak değiştirildi.  Bu değişiklikten tüm kurumlar dahil olup değişiklik  01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.  % 22 Kurumlar vergisinin uygulaması ilk olarak birinci dönem 2018 Kurumlar geçici döneminde uygulanacak.

Torba Yasa Kabul Edildi Kurumlar Vergisi Oranı Ne Oldu ?

7061 Sayılı Torba Kanun İle  Motorlu Taşıtlar Vergilerinde Artış Oldu

7061 Sayılı Torba Kanunun en çok tartışılan düzenlemesi Motorlu Taşıtlar vergisinde yapılan düzenleme olmuştu.  İlk haliyle araç vergileri en az % 40 artması planlanmış. Ancak toplumdan gelen tepkiler sebebiyle zam oranları geriye çekilmişti.  Yeni düzenleme ile  % 25 ile % 50 arasında değişen zamlar gelmesi şeklinde düzenlendi. Yeni düzenleme ile MTV hesaplanmasına yeni bir kriter eklendi.

Buna göre;

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme esasları değiştiridi. Mevcut vergilendirme kriterlerine ek olarak aracın vergi değeri ne göre de vergi hesaplanması sistemi getirildi. Bu düzenleme ile  Ödenecek vergi miktarı, aracın değerine göre de farklı vergi miktarları şeklinde hesaplanacak.

Yapılan düzenleme ile 31.12.2017 tarihi öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi miktarları %15 ile % 25 arasında değişen oranlarda  zamlar geldi.

         01.01.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları  %15 ile % 50 arasında  oranlarda vergi artışı sağlanmış oldu. 

Kira Beyannamesi Verenlerin Götürü gider oranı Yüzde yirmibeşten Yüzde Onbeşe Çekiliyor 

7061 Sayılı Torba Kanun ile Kira Beyannamesine  Verenlere Kötü Haber Götürü Giderde Uygulanacak Gider Oranı  % 25 ten % 15’e indirildi. 

7061 Sayılı Torba Kanunun 14. maddesiyle kira geliri elde edenlerin vermiş olduğu GMSİ beyannamesinde götürü gider usulünde ki gider oranı % 25’ten % 15′ çekildi. Böylece Kira vergisi de artmış oldu.  Bilindiği üzere Kira beyannamesi mart ayında verilir.  Verecekleri  beyannamelerde götürü gider yöntemini seçtiklerinde  eskiden % 25 gideri belgesiz olarak düşebiliyorlardı. Yeni yapılan değişiklik ile  artık kira beyannamesinde götürü gider seçenler % 25 yerine % 15 düşebilecekler. Hükümetin bu değişiklikle  hedefi kira beyannamesi verenlerin gerçek gider yöntemine yönelmesi yapacakları giderler için fatura alınmasını sağlamak.

Maddenin uygulanması 01/01/2018 tarihinden sonra verilecek beyannamelerde uygulanacak. Yani 2017 yılında kira geliri elde edenler  Mart 2018’de verecekleri kira beyannamesinde götürü gideri seçince % 15 düşebilecekler.

Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor ?

Engellilerin Alacakları Araçlar için Tutar Sınırlaması Getirildi

7061 Sayılı Torba Kanunun 72 inci maddesi ile  engellilerin almış olduğu araçlar için sınırlama getiren düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeye göre  Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun Diğer istisnalar başlıklı 7 nci maddesinde değişiklik yapıldı.  Yapılan bu değişiklikle  Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların, engelliler tarafından alınan araçlarda motor silindir hacim sınırlaması kaldırılmış. Yerine tutar sınırlaması   getirilmiştir. Yeni değişiklikle birlikte engelliler artık ÖTV’siz araba alırken ÖTV dahil  en yüksek 200 bin Liralık araba alabilecek.  Bu tutarın her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

7061 Sayılı Torba Kanunun ilgili  maddesinin yürürlük tarihi  01/01/2018 olarak belirlendi. Yine Bakanlar kuruluna bu tutarı % 50 oranına kadar arttırmaya yetki verilmiştir.

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Taşınmaz Satışlarında  % 75 olan istisna oranı % 50 Ye indirildi

7061 Sayılı Torba Kanunun 89. maddesiyle taşınmaz satışlarında ki istisna oranı değiştirildi.  Yapılan değişiklik ile taşınmaz satışlarında ki  % 75’lik istisna oranı  yapılan değişiklikle % 50 Oranına indirildi.  5520 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıda ki şekilde değiştirildi.

“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı.”

Kanun maddesinin yürürlük tarihi  01/01/2018 olarak belirlendi.

Son Dakika Taşerona Müjde Başbakandan Geldi Taşeron Kamu İşçisi Kadrosuna Geçiyor

7061 Sayılı Torba Kanun ile Emlak Vergisi Komisyonlar Tarafından % 50’den Fazla Arttırılamayacak

7061 Sayılı Torba kanun ile yapılan en önemli düzenlemelerden bir tanesi de Emlak vergisinin Takdir komisyonları tarafından arttırılmasına oransal sınırlama getirildi.

Emlak vergisi Kanunu’na bir geçici madde eklendi.  Yapılan bu düzenleme,  2018 yılı için takdir edilen asgari arsa ve arazi metrekare birim değeri, 2017 yılı değerlerinin %50’sinden fazla ise, 2018 değerlerinin hesabında, 2017 yılı uygulanan değerinin %50 fazlası dikkate alınacaktır. 2019-2021 döneminde de aynı esas uygulanacaktır.

2018 Vergi Affı Var Mı?Vergi Borcumu Ödemezsem Aftan Yararlanır Mıyım?

7061 Sayılı Torba Kanun ile Vergi Daireleri Tebliğ İşlemleri Kolaylaştı

7061 Sayılı torba kanun ile yapılan değişiklik sayesinde  vergi daireleri tebliğ işlemleri kolaylaştı. Değişiklik olmadan kişinin mernis adresine gidildiğinde kişi tebliğ almama hakkı oluyordu. Yeni değişiklik ile Bilinen adres tanımı değişti. Vergi Usul Kanunu’nda sayılan bilinen adreslere, mükelleflerin Mernis sistemine kayıtlı yerleşim yeri adresleri de eklendi. Mükellefin işyeri adresinde bulunamaması veya boşaltılmış olması durumunda, mernis’te kayıtlı yerleşim yerine adresine gidilmesi esası getirildi.

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018? İş yerinin Metrekaresi Ne kadar Olmalıdır?

7061 Sayılı Torba Kanun ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usul Hakkında Kanununda ki 7 günlük süreler 15 gün oldu

6183 sayılı Kanunun 15 inci, 55 inci, 56 ncı ve 60 ıncı maddelerinde ve 58 inci Maddesinin birinci ve yedinci fıkralarında yer alan yedi günlük süreler  onbeş gün olarak  değiştirildi

Bu maddelerde ki sürelerden en önemlisi ödeme emrine itiraz ve malbildirim süresinin yedi günden 15 güne çıkartılmasıdır.

2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

Vergi usul Kanuna eklenen madde ile artık tebliğler aşağıda ki şekilde yapılacak.

Birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.”

 

7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Buradan Ulaşabilirsiniz2 Yorum "7061 Sayılı Torba Kanun İle Vergisel Değişiklikler Nelerdir ?"

  1. Pingback: 2018 Radar Hız Sınırı Cezası Ne Kadar Hangi Hıza Ne Kadar Ceza

  2. Pingback: 2018 Ocak MTV Ödemesi Hangi Kredi Kartı Kaç Taksit Yapıyor

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)