Kimler Basit Usul Olamaz?Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir?

Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir? Vergi mükellefi olacak gerçek kişiler iki farklı şekilde vergilendirilirler.Bunlardan birisi gerçek usulde vergilendirme iken diğeri basit usulde vergilendirmedir.Basit usulun de gerçek usulunde belli başlı şartları vardır.Yani her isteyene gerçek usul vergi açılmaz,her isteyene de basit usul vergi açılmaz.Bu yazımızda hangi mesleklerin basit usulde açılamayacağına değineceğiz.Detaylar yazımızda

Basit Usul Şartları Nedir?

Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir? Öncelikle kimlerin basit usule tabi olamayacağından önce basit usul olmanın şartları nelerdir onlara değinmekte fayda var.Yukarıda da dediğimiz gibi her isteyen ben basit usul olacağım diyemez.Bunun için gelir vergisinin ilgili maddeleri gereği bir takım şartlar vardır.Bu şartlar aşağıdaki gibidir:

 1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak. (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz.  Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)
 2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamı büyükşehir belediye sınırları içinde 2017 Yılı için 6.500 TL diğer yerlerde 4.300 Lirayı aşmaması gerekir.
 3. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 2017 takvim yılı için 90.000 TL’yi  veya yıllık satışları tutarının  2017 takvim yılı için 130.000 TL’yi  aşmaması,
 4. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının  1.1.2017 tarihinden itibaren 43.000 TL aşmaması.
 5. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının  1.1.2017 tarihinden itibaren 90.000 TL.  aşmaması.

Burada dikkat edilmesi gereken konu şudur.Bu şartlardan birinin veya birkaçının sağlanması değil tamamının sağlanması gerekir.

Basit Usul Olamayacak Mükellefler Kimlerdir?

Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir? Bazı meslek kolları vardır ki yukarıdaki şartları sağlasalar bile basit usul olamazlar.Bu meslek kolları ilgili kanun maddesinde yer alır.Buna göre, aşağıdaki meslekler hiçbir şekilde basit usul olamaz. Yani gerçek usul olmak zorundadır.

 1. Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları;
 2. İkrazat işleriyle uğraşanlar;
 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar;
 4. 193 Sayılı gelir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler. İle bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar;
 5. Sigorta prodüktörleri;
 6. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler;
 7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar;
 8. Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç);
 9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları. Kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler;
 10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri  (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç);
 11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere.  İl ve ilçelerin belediye sınırları (mücavir alanlar dahil). Belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir işyerinde faaliyette bulunulup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Bakanlar Kurulu Kararıyla Basit Usul Olamayacaklar Kimlerdir?

Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir? İlgili vergi kanunları dışında da basit usul olamayacak mükellefler vardır.Bunlarla ilgili karar Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır.Bunlar aşağıda yer almaktadır:

 1. Her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar.
 2. Her türlü emtia alım-satımı ile uğraşanlar.
 3. İnşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar.
 4. Motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar.
 5. Lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler.
 6. Eğlence ve istirahat yerlerini işletenler.
 7. Zirai mahsul satın alarak bu mahsulleri kısmen veya tamamen tüketici dışında kalanlara satan ticaret erbabı.
 8. Canlı hayvan alım-satımı faaliyeti.
 9. Her türlü televizyon, video, radyo, teyp, müzik seti, disk-çalar, kamera, bilgisayar, soğutucu, çamaşır ve bulaşık makinesi, elektrikli süpürge, elektronik müzik aletleri, elektrikli dikiş makinesi ile elektrikle çalışan benzeri eşyaların.  Alım-satımı ve üretimi ile uğraşan mükellefler.

Basit Usul Nedir?Kimler Basit Usul Olabilir?Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)