Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ?

01/01/2018 tarihinden itibaren  Basit Usul mükellefler defter beyan sistemine geçme zorunluluğu geldi.    Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 01/01/2018 tarihinden itibaren serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması uygulamasına başlanacağı  zorunlu olduğu düzenlendi.  İşletme hesabı esasına göre defter tutanlar defter beyan sistemine 01/01/2019 tarihinde başlayacak. Basit usul mükellefler ile serbest meslek erbapları ise 01/01/2018 tarihi itibariyle geçecekler. Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? 

Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? Defter beyan sistemini Basit usul mükellefler yönünden nasıl olacak ?  Basit usul mükelleflerin  defter beyan sistemine Ne zaman nasıl geçecek? Defter beyan sisteminde belgeleri kendileri mi  yoksa muhasebeci veya esnaf odası mı işleyecek ?   Basit Usul Mükellefler Defter beyan sistemine kaç ayda bir kayıt yapacaklar gibi konularda bilgiler vereceğiz.

Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018 Yılında Ne Kadar Oldu ?

   Defter Beyan sistemi Nedir ?

     Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? Gelir ve Gider diğer Kayıtlar ile defterlerin elektronik ortamda tutulmasına ve muhafazasına imkan veren, beyanname, bildirim ve dilekçeler ile fatura, serbest meslek makbuzu gibi belgelerin elektronik ortamda düzenlemesine imkan veren Sistemdir.

*Defter-Beyan Sistemini kullanmak için “e-imza” ya da “mali mühür”e ihtiyaç bulunmamaktadır.

Basit Usulde Kira Ne Kadar Olmalı 2018? İş yerinin Metrekaresi Ne kadar Olmalıdır?

 Defter Beyan Sisteminin Mükelleflere Getireceği Avantajlar Nelerdir ?

 • Bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın internetin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesi.
 • Kırtasiyeciliği azaltması.
 • Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması.
 • Defterleri muhafaza etmeye yönelik maliyetlerin söz konusu olmaması ile fatura ve makbuz gibi belgelerin elektronik olarak düzenlenebilmesi gibi imkânlar sayesinde yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması.
 • Kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi.
 • Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin artırılması.

Kimler Basit Usul Olamaz?Basit Usul Olamayacak Meslekler Nelerdir?

 Basit Usul Mükelleflerin Sistemi Kullanması Zorunlu mu ?

      Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa bağlı çıkarılan 486 Sıra No’lu Vuk Tebliği ile gelen defter beyan sistemini Basit Usul Mükelleflerin kullanması 01/01/2018 tarihinden itibaren zorunludur.

Basit Usul Nedir?Kimler Basit Usul Olabilir?Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?

 Basit Usul Mükellefler  Ne Zamandan İtibaren Defter Beyan Sistemine Geçecek ?

     Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? Basit Usul mükellefler 01/01/2018 tarihinden itibaren defter beyan sistemine geçmeleri gerekmektedirler.  Defter beyan sistemine geçiş işlemi zorunludur.  2018 Yılı defter beyan sistemine ilk geçiş yılı  olduğu için basit usuller başvuru ve ilk giriş işlemlerini 30/06/2018 tarihine kadar süreleri bulunmaktadır.

Basit Usul Mükelleflerinin Kullandıkları Belgeler Nelerdir ?

 • Fatura
 • Ödeme Kaydedici Cihaz Fişi ( İsteğe bağlı ÖKC kullananlar için )
 • Perakende Satış Fişi
 • Müstahsil Makbuzu
 • Z Raporu ( İsteğe bağlı ÖKC kullananlar için )

Basit usul mükelleflerin kullandıkları belgeler bunlardır.

Basit Usul Mükellefler Kullandıkları Gelir ve Gider Belgelerini Kaç Yıl saklamaları Gerekir ?

       Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? Mükelleflerce, bir takvim yılı içinde aldıkları mallara ve hizmetlere ait alış belgeleri ve yaptıkları giderler ile hasılat belgelerinin, ilgili bulundukları yılı takip eden yıldan başlayarak 5 yıl süresince saklanması ve yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz edilmesi zorunludur.

Basit Usul Mükellefler Defter Beyan Sistemini kullanmak için Başvuru Yapmaları Gerekiyor mu ?

    Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (yani 31 aralık tarihine kadar 31 Aralık ta dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Defter-Beyan Sisteminin uygulanmaya başlanmasından sonra işe başlayanlar ve söz konusu Sistemi kullanmak zorunda olan basit usule tabi mükellefler. İşe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş günün mesai saati sonuna kadar ilgili vergi dairesine başvuru yapacaklardır. Söz konusu başvuru işe başlama bildiriminin verildiği günü izleyen yedinci iş gününün sonuna (saat 23.59’a) kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden de yapılabilecektir.

 Basit Usul Mükellefler Defter Beyan Sistemin Başvuru Son Günü Ne Zaman ?

  Defter beyan sistemi 2018 Yılında ilk kez uygulandığı için 30/06/2018 tarihine kadar başvuru yapabileceklerdir. 30 Haziran 2018 Cumartesiye denk gelmesi nedeniyle başvurular 2 Temmuz 2018 tarihine kadar sürecek. Normal şartlarda  ise 2018 yılında defter beyan sistemini kullanacaklar 31/12/2017 tarihine kadar Kayıt yapmaları gerekmekteydi.

Basit Usul Mükelleflerde Engellilik İndirimi Nasıl Olur ?

Basit Usul Mükellefler Defter Beyan Sistemine Nasıl Başvuru Yapacak ?

Basit usule tabi mükellefler başvurularını;

– Kendileri,

 • Ekte Bulunan ve söz konusu tebliğ ekinde bulunan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ile düzenledikleri meslek odaları ,- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları (Muhasebecileri)

aracılığıyla yapabilirler.

Basit Usul Mükellefler Defter Beyan Sistemine  Eelktronik Ortamda Başvuru Yapmak için Şifreyi Nereden Nasıl Alacaklar ?

       Sisteme giriş sırasında kullanılacak şifre bilgisi, mükellef veya noterden yetkilendirdiği kişi tarafından herhangi bir vergi dairesine yapılacak başvuru ile alınabilecektir.

        Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf, Teslim Tutanağı karşılığı mükellef veya yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

Basit Usul Mükellefler Alış Satış Faturalarını ve Diğer Belgelerini Hangi Tarihlerde Girecekler ?

Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin bilgiler Sistem üzerinden kayıt altına alınacak ve görüntülenebilecektir.

Basit Usul Mükellefler alış ve gider faturalarını ve belgeleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin fatura ve belgeler üçer aylık kayıtlar, izleyen ayın sonuna kadar Sisteme kaydedilir.  Özetle  basit usuller üç ayda bir bütün faturalarını sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.

Basit Usul Defter Beyan Sistemine Fatura veya diğer belge Kayıt dönemleri ise aşağıda ki şekilde olmaktadır.

 1. Ocak -Mart ayları arası kayıtlar Nisan ayı  Sonuna Kadar,
 2.  Nisan – Haziran ayları arası kayıtlar Temmuz ayı  Sonuna Kadar,
 3.  Temmuz – Eylül ayları arası kayıtlar Ekim ayı  Sonuna Kadar,
 4.  Ekim – Aralık ayları arası kayıtlar  takip eden yılın ocak ayı Sonuna Kadar,

sisteme kayıt yapılması gerekmektedir.

Tebliğe konulan geçici madde ile  2018 yılında  basit usule tabi mükelleflerin 30/4/2018 tarihine kadar kaydedilmesi gereken alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtlar 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedilebilecektir.

 Basit Usul Mükellefler Kayıtları kendileri Tutabilirler mi ?

     Basit usul mükellefleri basitlikten çıkararak kayıt sistemine geçirerek  gerçek usule yakınlaştırdığını bahsetmiştik.  Çünkü Basit usuller artık kayıtlarını  kendileri tutamayacak.  Basit Usul mükellefler defter beyan sistemine  belge fatura vb. kayıt veya giriş yapamayacak.  Sadece defter beyan sisteminde girişi veya kaydı yapılan belgeleri görebilecekler.

Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? Defter  beyan sistemine Basit Usul mükellefler adına  Ya bağlı bulundukları meslek odaları tarafından yada Meslek mensubu yani muhasebeci tutarak muhasebecileri  tarafından giriş ve kayıt yapılabilecek.

Meslek odalarının veya Muhasebecilerin   basit usul mükellef adına defter beyan sistemine kayıt yapabilmesi için aracılık ve sorumluluk sözleşmesi yapması gerekecek.  Yapılacak sözleşmeler yazımızın en altında bulabilirsiniz.

Defter Beyan sisteminin basit usullerin kullanımından artık  sadece kendileri değil meslek odaları veya muhasebecileri de sorumlu olacak.

 Defter Beyan Sistemine Başvurmayan Fatura Vb Giriş Yapmayanlar Beyanname Verebilecekler mi ?

       Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? Defter-Beyan Sistemini kullanan Basit Usul mükellefler Sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve Sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Bu mükellefler Sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilir.   Söz konusu kayıt ve işlemlerin yapılmamış, defterlerin tutulmamış ve beyannamelerin verilmemiş sayılması nedeniyle 213 sayılı Kanunun ilgili ceza hükümlerine göre ceza uygulanır.

 Özetle Basit Usul mükellefler defter beyan sistemine başvuru yapılmadan , fatura belgeleri defter beyan sistemine kayıt yapmadan  beyanname verilemeyecek. Bu sistem dışında göndereceği beyanname de gönderilmemiş sayılacak. 

Defter Beyanname Sistemine Başvuru yapılmaması ve Fatura vb Belgelerin Girişi Yapılmaması Halinde Kesilecek Cezalar Nelerdir ?

Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ? Basit Usul mükellefler  defter beyan sistemine başvuru yapmaması halinde 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza: başlıklı Mükerrer Madde 355. maddesine göre ceza kesilecektir. 

 Yine her üç ayda bir  gider ve gelir belgelerinin kayıt yapılmaması halinde de aynı maddeden üç ayda bir ceza kesilecektir. 

Basit Usuller için 2017 Yılı Ceza tutarı 350 TL’dir. Bu ceza tutarı 2018 Yılında Yeniden değerleme oranı olan % 14,47 arttırılarak uygulanacaktır. 2018 Yılında bu ceza tutarı 400 lira olacağı tahmin edilmektedir.

Meslek Odalarının Basit Usul Mükellef ile Yapacakları Sözleşmeye Buradan Ulaşabilirsiniz.

Muhasebecilerin Basit Usul ile Yapacakları Sözleşmeye Buradan Ulaşabilirsiniz.

486 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne Buradan Ulaşabilirsiniz

Defter Beyan Sistemine Buradan Ulaşabilirsiniz 

 2 Yorum "Defter Beyan Sistemine Basit Usul Mükellefler Ne Zaman Nasıl geçecek ?"

 1. Pingback: 2018 Asgari Ücret Ne Kadar Oldu Temmuz ayında Zam Olacak mı

 2. Pingback: 2018 AGİ Tutarları Belli Oldu AGİ Hesaplanmış Asgari Ücret Miktarları

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)