Esnafa Müjde Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Maaşı 2018’de Başlıyor

İşsiz kalınması  sadece sigortalı çalışanlarda olmayacağından hükümet esnafların da işsiz kalma ihtimali olduğundan esnaflar için de işsizlik maaşı verilmesi kanunu yasalaştırdı.  Sözkonusu kanun uygulaması 01/01/2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.  Şartları neler ? Kimler Alacak  ? Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Ayrıntıları Yazımızda.

8 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 maddesi ile Esnafların işlerini kaybettiklerinde belirli bir süre rahat etmeleri için Esnafa Ahilik Sandığı Sigortasıdüzenlemesi yapılarak İşsizlik Sigorta kanunun ek bir fıkra ekleniyor. Eklenen madde ile  Esnafların işlerini kaybedince belirli bir süre ödedikleri primlere göre işsizlik maaşı diğer adıyla Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği  alacaklar.

Esnaf Ahilik Ödeneğini Kimler Alacaklar ?

Kanun maddesine göre;

 • 5510 sayılı Kanunun 50 nci maddesi kapsamındaki isteğe bağlı sigortalılar,
 • 10/7/1953 Tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna tabi jokey ve antrenörler,
 • Köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere;

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar Esnaf Ahilik Sandığı kapsamında Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı sayılır. Şeklindedir.

Buna göre yukarıda sayılanlar dışında bulunan bağkurluların, şirket ortakların tamamı esnaf ahilik sandığı sigortasına tabi olacak.

Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası Zorunlu mu ?

Esnaf Ahilik Sandığı sigortası zorunludur. Bu madde kapsamına giren ve hâlen faaliyette olanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, faaliyetine daha sonra başlayanlar ise başladıkları tarihten itibaren Esnaf Ahilik Sandığı sigortalısı olurlar.

Esnaf Ahilik Sigorta Sandığı Sigortası Üyeleri Herhangi Bir Ödeme Yapacak mı ?

Esnaf Ahilik Sandığı sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, Esnaf Ahilik Sandığı sigortalıları ve Devlet, Esnaf Ahilik Sandığı primi öder Esnaf Ahilik Sandığı primi sigortalının 5510 sayılı Kanunun 80 inci ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas günlük kazançlarından, %2 sigortalı ve %1 Devlet payı olarak alınır.  Ancak alınacak günlük prim tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katı üzerinden hesaplanacak tutardan fazla olamaz. Herhangi bir nedenle sigortalılık durumunun sona ermesi hâlinde, o ana kadar sigortalıdan kesilen Esnaf Ahilik Sandığı primleri ile Devlet payı iade edilmez. Esnaf Ahilik Sandığına sigortalılarca ödenen primler, kazancın tespitinde gider olarak kabul edilir.

Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası Primlerini Hangi Kurum Toplayacak ?

        Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Güvenlik Kurumu, bu madde kapsamındaki diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından Kurum görevli, yetkili ve sorumludur.

     Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası primleri ile ilgili olarak 5510 sayılı Kanunun 80 inci, 82 nci, 86 ncı, 88 inci, 89 uncu, 90 ıncı, 91 inci, 93 üncü ve 100 üncü madde hükümleri uygulanır. Esnaf Ahilik Sandığı primlerinin toplanmasından, sigortalı bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Esnaf Ahilik Sandığına aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından ve yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur.

SGK Topladığı Primleri Esnaf Ahilik sandığına Aktaracak

    Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu bir ay içinde tahsil ettiği primler ile gecikme cezası ve gecikme zammını ayrı ayrı göstermek suretiyle tahsil edildiği ayı izleyen ayın onbeşine kadar Esnaf Ahilik Sandığına aktarır. Uygulamaya ilişkin hususlar Sosyal Güvenlik Kurumu ve Kurum arasında düzenlenen bir protokol ile belirlenir. Kurum, Sosyal Güvenlik Kurumunun ay itibarıyla Esnaf Ahilik Sandığına intikal ettirdiği sigortalı paylarını dikkate alarak Devlet payını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından talep eder. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı talep edilen miktarı talep tarihini izleyen onbeş gün içinde Esnaf Ahilik Sandığına aktarır.

Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Üyelerine Hangi Ödeme ve Hizmetleri Yapacak ?

Esnafa Ahilik Sandığı Sigortasına bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Kurumca aşağıda belirtilen ödemeler yapılır ve hizmetler sağlanır:

 • Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası ödeneği,
 • 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primleri,
 • Yeni bir iş bulma,
 • Aktif işgücü hizmetleri kapsamında kurs ve programlar.

gibi hizmetler verilir ve belirtilen ödemeler yapılır.

Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Ödenek Miktarı Ne Kadar ?  Ne Kadar Süre Verilecek ?

Günlük Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanır. Tutar günlük ortalama kazancının %40’ıdır.  Bu şekilde hesaplanan Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği miktarı, 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemez.

Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası için sigortalılığının sona ermesinden önceki son 120 gün sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

 1. 600 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 180 gün,
 2. 900 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 240 gün,
 3. 1080 gün faaliyetini sürdüren ve Esnaf Ahilik Sandığı primi ödemiş olanlara 300 gün,

süre ile Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği verilir.

Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Ödeneği

Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır.  Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak sigortalının kendisine ödenir.  Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. Esnaf Ahilik Sandığı ödeneği, nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez.   Sigortalı, Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden yararlanma süresini doldurmadan tekrar faaliyetine başlar ise ödenek kesilir.

Esnaf Ahilik Sandığının Gelir ve Giderleri Nelerdir ?

Esnaf Ahilik Sandığının;

A) Gelirleri;

 1. Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası  primlerinden,
 2. Bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan,
 3. Esnafa Ahilik Sandığı Sigortasının açık vermesi durumunda Devletçe sağlanacak katkılardan,
 4. Bu madde gereğince sigortalılardan alınacak ceza, gecikme zammı ve faizlerden,
 5. Diğer gelir ve kazançlar ile bağışlardan,

B) Giderleri;

 1. Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası ödeneklerinden,
 2. 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primlerinden,
 3. 48 inci maddenin yedinci fıkrasında sayılan hizmetlere ilişkin giderlerden,
 4. Esnaf Ahilik Sandığı hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için Yönetim Kurulunun onayı üzerine Kurum tarafından yapılan giderler ile hizmet binası kiralanması, hizmet satın alınması, bilgisayar, bilgisayar yazılım ve donanımı alım giderlerinden,

oluşur.

Yeniden Yapılandırmada Son Ödeme Tarihi. Vergi-SGK Yapılandırmada Ödeme Planı

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?İşsizlik Maaşı Ne Zaman Kesilir?

2018 Evde Engelli Bakım Parası Ne Kadar Oldu? Şartları Nedir?Nereye Başvurulmalıdır?

İcralık Borç Varlık Şirketine Ne Zaman Devredilir?Varlık Şirketlerine Ödeme Yapılmazsa Ne Olur?Varlık Şirketleriyle Pazarlık Nasıl Olur?

 

 

 

 

 

 

 1 Yorum "Esnafa Müjde Esnafa Ahilik Sandığı Sigortası Maaşı 2018’de Başlıyor"

 1. Pingback: 2018 Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu 2018 Fatura vermeme cezası

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)