Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?

Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?   Hurda araç yasasında merakla beklenen tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Daha önce yasa yayınlanmış ancak tebliğ olmadığı için uygulama gerçekleşmemişti. Resmi gazetede yayınlanan bu tebliğle de artık  yasa uygulamaya geçecek.  Peki bu tebliğ neler içeriyor?Yasadan yararlanmak isteyen kişilerin neler  yapması gerekiyor?  Bu tebliğde , yasanın nasıl uygulanacağı,kimlerin bu yasadan yararlanacağı ve hangi kurumlara başvurulması gerektiği belirtiliyor.   Bir anlamda bu tebliğ, yasadan yararlanmak isteyen mükelleflere yol gösterecek bir tebliğ olma özelliği taşıyor.    Bizler de bu tebliği sizler için anlaşılır hale getirmeye çalışarak, nasıl bir yol izlemeniz konusunda aydınlatmaya çalışacağız.   Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Hangi Araçlar Hurda Araç Yasası Kapsamında Hurdaya Ayrılabilecek?

Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?  Yasa çıktığı zaman da merak edilen konulardan birisi bu yasadan hangi araçların yararlanacağıyla ilgili konuydu.   Resmi gazetede yayınlanan tebliğde bu araçların neler olduğu belirtildi.  Buna göre,   7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin kapsamına, 18/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5. ve 6. maddesinin (I) ve (II)  sayılı tarifelerinde yer alan aşağıdaki araçlar bu yasadan yararlanabilecektir:

– otomobil,

– kaptıkaçtı,

– arazi taşıtları ve benzerleri,

-motosikletler,

– minibüs,

– panel van,

– motorlu karavan,

-otobüs ve benzeri,

-kamyonet,

– kamyon,

-çekici ve benzeri taşıtlar .

Hangi Mükellefler Bu Yasadan Yararlanabilecek?

Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?  Aşağıda belirtilen mükellefler şartları yerine getirmek şartıyla bu yasadan yararlanabileceklerdir:

– İlgili trafik sicilinde model yılı 1997 veya daha eski olan ve 197 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, aynı Kanunun 6 ncı maddesinin (II) sayılı tarifesinde yer alan; minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs ve benzerleriyle kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtları adlarına kayıt ve tescilli bulunan,

2) Madde kapsamında yer alan taşıtlarını bu maddenin yürürlük tarihinden önce noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükelleflerden, 31/12/2018 tarihine kadar, adlarına kayıt ve tescil ettiren,

3) İlgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescilli; model yılı 2005 veya daha eski taşıtı olup, bu taşıtı 27/5/2017 tarihi itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş bulunan,

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları yararlanabileceklerdir.

1997 ve Daha Düşük Modelli Araçlarda Mükelleflerin Yapması Gerekenler Nelerdir?

Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?  Mükelleflerin bu yasadan yararlanabilmeleri için trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan model yılı 1997 veya daha eski motorlu taşıtlarını, 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim etmeleri veya Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğü hurda müdürlüklerinden Kırıkkale ve İzmir-Aliağa  müdürlüklerinden birisine, teslim etmeleri gerekmektedir.  Taşıtlarını il özel idarelerine/büyükşehir belediyelerine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen mükelleflerin, adlarına kayıt ve tescilli taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş bulunan mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve benzeri şerhlerin bulunmadığına dair trafik tescil kuruluşundan belge almaları gerekmektedir. Bu belge herhangi bir tescil kuruluşundan alınabilecektir.  Trafik tescil kuruluşlarına yapılacak başvurular sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belgeye gerek yoktur.

Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru

Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?  Araçlarını  il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen mükelleflerin (EK:1a / EK:1b) dilekçeyle herhangi bir trafik tescil kuruluşuna başvurarak aracın bu yasadan yararlanabileceğine dair belge (EK:2) almaları gerekmektedir. Aracını 27/5/2017 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senetlerinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini ilgili trafik tescil kuruluşuna verilecek dilekçelerine (EK:1a / EK:1b) ekleyeceklerdir.

Trafik Tescil Kuruluşu Hangi İşlemleri Yapacak?

Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?  Bu yasadan yararlanmak için yapılan mükellef başvuruları üzerine, teslim edilecek olan taşıtlar üzerinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tatbik edilmiş hacizler dışında, üçüncü şahıslar tarafından konulmuş mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz ve şerhlerin bulunmaması halinde düzenlenecek belge (EK:2) ilgiliye verilecek. Bu belge herhangi bir trafik tescil kuruluşundan alınabilecektir.   Taşıtların hurdaya çıkarılma işlemi, herhangi bir trafik tescil kuruluşunda yapılabilecektir.  İl özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüğüne teslim edilen taşıtlarda, hurdaya çıkarma işlemi trafik tescil kuruluşuna hurdaya ayırmak için yapılan başvuru tarihi itibarıyla yapılacaktır. Taşıta ait “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ne “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhi konularak sahiplerine geri verilecek, “Motorlu Araç Trafik Belgesi” ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilecektir.  Taşıtların hurdaya çıkarılması için yapılacak başvurularda tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5) kullanılacaktır.Hurdaya çıkarma işleminin trafik tescil kuruluşunca yapılmasından sonra, taşıtın kayıt ve tescilinin silindiği hususu üç iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirilecektir. Vergi dairesine gönderilen yazıya, “Hurdaya Çıkarılmıştır” damgası vurulmuş bulunan “Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formunun” onaylı bir örneği eklenecektir.

 İl Özel İdarelerine, Büyükşehir Belediyelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?    Yasadan yararlanmak  isteyen mükellefler (EK:2) belgesini aldıktan sonra, bir dilekçe (EK:3a / EK:3b) ve ekleri ile birlikte taşıtlarını istedikleri  il özel idaresine ve büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak veya MKEK hurda müdürlüklerinden (Kırıkkale ve İzmir-Aliağa MKEK hurda müdürlükleri) birine teslim edebileceklerdir.   Motorlu taşıtını 27/5/2017 tarihinden önce noter satış senedi ile iktisap eden veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alan ancak, başvuru tarihi itibarıyla henüz taşıtını ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan mükellefler ise, noter satış senedinin veya kamu kurum ve kuruluşundan satın aldığını gösterir belgenin bir örneğini dilekçeye (EK:3a / EK:3b) ekleyeceklerdir.  Taşıt sahiplerinin, taşıtlarını il özel idaresine, büyükşehir belediyesine veya MKEK hurda müdürlüklerine teslim ettikten sonra, almış oldukları teslim tutanakları (EK:4) ve Tebliğ ekinde yer alan dilekçe (EK:5) ile birlikte herhangi bir trafik tescil kuruluşuna giderek, taşıtlarının hurdaya çıkarılma işlemini tamamlamaları gerekmektedir. Taşıtlarını MKEK hurda müdürlüklerine teslim eden mükellefler, hurdaya çıkarma işlemlerini tamamladıktan sonra, trafik tescil kuruluşlarınca kendilerine verilen “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhli “Motorlu Araç Tescil Belgesi”ni, ilgili MKEK hurda müdürlüğüne ibraz edeceklerdir.

İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri veya MKEK Hurda Müdürlükleri Hangi İşlemleri Yapacak?

Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?     İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğü bu madde kapsamında teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeye yönelik her türlü tedbiri alacaklardır. Söz konusu taşıtları il özel idarelerine ve büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak veya  MKEK hurda müdürlüklerine teslim etmek isteyen taşıt sahipleri tarafından verilen dilekçe (EK:3a / EK:3b) üzerine, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK hurda müdürlükleri taşıtı Tebliğ ekinde yer alan tutanakla (EK:4) teslim alacaklardır.    İl özel idareleri, büyükşehir belediyeleri veya MKEK hurda müdürlükleri tarafından teslim alınan taşıta ilişkin tutanak (EK:4) üç nüsha olarak düzenlenecektir.   Tutanaklardan biri il özel idaresi, büyükşehir belediyesi veya MKEK hurda müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir.   Kalan iki nüsha tutanak ise mükellefe verilecek, mükellef kendisine verilen tutanaklardan bir nüshasını ilgili trafik tescil kuruluşuna verecektir.    MKEK hurda müdürlükleri, trafik tescil kuruluşu tarafından hurdaya çıkarma işlemi tamamlanan taşıta ilişkin “Hurdaya Çıkarılmıştır” şerhli “Motorlu Araç Tescil Belgesi” kendilerine ibraz edildikten sonra taşıtları bertaraf edebileceklerdir.

Vergi Daireleri Hangi İşlemleri Yapacak?

Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?   Belki de en merak edilen konu vergi dairesinin ne işlemler yapacağıdır.   Vergi dairesi öncelikle bilgilerin doğruluğunu kontrol edecektir. Öncelikle  başvuruda bulunan mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi daireleri tarafından, trafik tescil kuruluşundan gelen, taşıtın hurdaya çıkarılmak suretiyle kayıt ve tescilinin silindiğini belirten yazı ve ekinde yer alan belgelerdeki bilgiler ile vergi dairesi kayıtları karşılaştırılarak bilgilerin doğruluğu kontrol edilecektir.    Bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra ilgili taşıttan dolayı motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetleri sona erdirilecektir.     Bu düzenleme kapsamında teslim edilen taşıtlara ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi silinecek.    Ayrıca gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.   Bu alacaklar nedeniyle 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre mükellefin sair mal varlığına tatbik edilmiş olan hacizler kaldırılacak ve yapılan işlem sonucundan mükellefe bilgi verilecektir.

Başvuruda Kullanılacak Ekler İçin Tıklayınız

 

 

 

 1 Yorum "Hurda Araç Yasasında Nerelere Başvurulacak? Neler Yapılması Gerekiyor?"

  1. Pingback: Sondakika MKE Hurda Araç Alımına Başladı Ne Kadar Para Ödenecek

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)