İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?

           7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu TBMM Genel kurulunda kabul edildi.  25 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazetede  yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yayınlanan bu kanunla birlikte işçi ile işveren artık 2018 yılından itibaren  zorunlu arabuluculuk sistemini kullanmadan herhangi bir dava açamayacak. Yazımızda Arabuluculuk nedir ?  Kimler Arabulucu Olabilir ? Arabuluculuk Ücretleri Ne Kadar?  İşçi İşveren kaç gün içinde İşverene gitmek zorunda gibi konular hakkında bilgiler vereceğiz. İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ? 

 Arabuluculuk  Nedir Arabulucular Ne İş Yapacaklar ?

İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?  Davaların daha kısa sürede sonuçlanması ve bazı konuların mahkemeye gidilmeden çözülme ihtimali olması nedeniyle uzman kişiler tarafından tarafların karşılıklı müzakere edebilmesi için karşı karşıya getirilmesidir.

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çağlayan tarafsız kişilerdir.

İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?   Arabulucu, bu süreçte karar veren kişi değildir. Hatta taraflara herhangi bir çözüm de önermez. Taraflar uyuşmazlığı kendileri uzlaşarak çözerler. Arabulucu, tarafların aralarındaki asıl uyuşmazlığı ve menfaatlerini tespit ederek bu konularda tartışmalarını ve çözüm bulmalarını sağlamaya çalışır. Burada taraflar kendi çözümlerini kendileri üretirler ve bunu yaparken birbirlerini anlamaya çalışırlar.

Arabulucu Ücretleri Ne Kadar  2018 Yılında Ne Kadar Olacak ?

İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?  Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz. İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak kabul edilir.

 2018 Yılında ise bu ücretin 150 liraya yükseleceği düşünülmektedir.

İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?   Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.

 

Kimler Arabulucu Olabilir Şartları Neler ?

            İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?  Arabulucu olabilmek için Bakanlıkça yapılan yazılı ve uygulamalı sınavda başarılı olmak gerekir. Yazılı sınav Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 23. maddesi uyarınca yılda iki kez, uygulamalı sınav ise yazılı sınav sonuçları açıklandıktan sonra yapılmaktadır.

Arabuluculuk yazılı sınavına başvuracakların

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Hukuk Fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk Fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
  • Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
  • Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,
  • Arabuluculuk eğitimini tamamlamak, şartlarına haiz olmaları

gerekmektedir.

Arabuluculuk için İşçi İşveren Nereye Nasıl Başvuracak ?

İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?  Arabuluculuk için Başvuru karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılır.

Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna verir.  Büro, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştırmaya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.

Arabuluculuk Başvurusu Ne Kadar Sürede Başvurulur ? Ne Kadar Sürede Karar Verilir ?

İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?  İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurur.   Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir.  Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurulabilir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırır. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

Arabulucuya Gitmeden Dava Açılabilir mi ?

İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?  Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Dava açılabilmesi için kesin şart arabulucuya başvurulması zorunluluğu vardır.

İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?   Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır.  Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.

İşçi İşveren Uyuşmazlıklarında arabuluculuk Ne Zaman yürürlüğe giriyor

İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?  İş Mahkemeleri Kanunun İşçi ve işveren arasında ki uyuşmazlıklarının arabuluculuk sisteminde çözülmesini öngören maddenin yürürlük tarihi 01/01/2018 olarak belirlendi.  Bu tarihten zorunlu olarak işçi ve işverende arabuluculuğa başvurmadan dava açamayacak. Bu tarihe kadar eski kanun hükümleri geçerli olacak.

7036 Sayılı İŞ Mahkemeleri Kanunu için Buraya Tıklayabilirsiniz

Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018

2018 Yurtdışı Telefon IMEI Pasaporta Nasıl Kayıt Yapılır ?

Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden KimlerMuaf

Banka Teminat Mektubu Nasıl Alınır Şartları Nelerdir Kimler Alabilir

Trafik Para Cezasında Erken Ödeme İndirimi Nasıl Olur?Ceza Nereye Ödenir? Taksitlendirme Olur Mu?

Veraset ve İntikal İçin Beyanname Nasıl Verilir? Nereye Verilir? Hangi Belgeler Gereklidir?

Öksüz ve Yetimlere Ayda 100 Lira Şartları Nelerdir ?

Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak?

 

 

 

 

 

 

 1 Yorum "İşçi İşveren arasında Arabuluculuk Ne Zaman Başlıyor Ücretleri Ne Kadar ?"

  1. Pingback: 2017 Kira Geliri için 2018 Yılında Beyanname Ne Zaman Verilecek Ne Kadar Vergi Ne Zaman Ödenecek 

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)