KDV İadesi Nedir Kimler Alabilir Gerekli Belgeler Nelerdir ?

 

KDV İadesi Nedir Kimler Alabilir Gerekli Belgeler Nelerdir ?

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 63 madde ve bu maddelere ek olarak 37 geçici maddeden oluşmaktadır.Katma Değer vergisi hayatın her aşamasında bulunduğundan dolayı bu kanun maddelerine istinaden yüzlerce tebliğler hazırlanmıştır.  2014 Yılında KDV Tebliğ sayısının yüzlerce olması ve birbirine karışması nedeniyle KDV Genel Tebliği adı altında tebliğler birleştirilmiştir.  2014 Yılında yayınlanan bu tebliğe açıklayıcı olarak ve ek olarak yine günümüze kadar onlarca tebliğ çıkartılmıştır. Sayıları vermemizin amacı az sayıda maddesi olmasına rağmen Katma Değer Vergisinin karışık bir konu olduğuna dikkat çekmek içindir.

Bugünkü yazımızda KDV Nedir kimler alabilir. başvuru nereye yapılır ve gerekli evraklar konusunda dilimiz döndüğünce anlayacağınız şekilde bilgiler vereceğiz.

KDV İadesi Nedir ?

KDV İadesi Nedir Kimler Alabilir Gerekli Belgeler Nelerdir ? Katma Değer Vergisi yansıtma sistemine dayandığı  için yansıtılamayan KDV’nin iade işlemidir. Basit bir örnek verecek olursak inşaat firmaları inşaatları yaparken % 18 KDV ‘li olan demir, çimento kullanır. Ancak yapmış olduğu daireyi % 1 KDV ile tüketiciye satar. Kullanmış olduğu vergisel tabirle yüklenmiş olduğu KDV’yi tüketiciye yansıtamadığı için ortaya iade mekanizması çıkar.

KDV İadesinin Yasal Dayanağı

KDV İadesi Nedir Kimler Alabilir Gerekli Belgeler Nelerdir ?  KDV iadesinin yasal dayanağını 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun  8. maddesinin 2. fıkrası ( Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.).

 Yine aynı kanunun 9. maddesine göre

Vergi sorumlusunun yapmış olduğu tevkifat nedenleri ile ortaya çıkan iade durumları.  Maliye Bakanlığı vergi alacağını emniyet altına almak için bazı durumlarda ilgili kurum kişilere vergi kesintisi yaptırabilir. Bu gibi durumalrda iade durumu ortaya çıkabilir.

Yine aynı kanunun 29. maddesinin 2. fıkrası

KDV İadesi Nedir Kimler Alabilir Gerekli Belgeler Nelerdir ? 3065 Sayılı KDV Kanunun 29. maddesinin 2. fıkrasına göre indirimli orandan kaynaklanan iade durumu bulunmaktadır.

     Bir vergilendirme döneminde indirilecek katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin % 51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan (5615 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:04.04.2007)işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden (47) temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. (6770 Sayılı Kanunun 16 ncı Maddesiyle eklenen cümle; Yürürlük: 27.01.2017)Ancak mahsuben iade edilmeyen vergi, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yılı içinde nakden iade edilebilir. (5838 sayılı kanunun 12 nci maddesiyle değişen ibare)Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya  tamamen ya da  amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.(*) 

Bu gibi durumlardan kaynaklanan iade durumları vardır.

Yine 3065 Sayılı Kanunun 11/2 maddesine göre Mal ve Hizmet İhracı  İşlemleri Nedeniyle İade

Bu İade mal ve hizmet İhracatına dayanmaktadır. Mal ve hizmet ihracatı yapanlar yurtdışına satmış olduğu mal ve hizmetler için ihraç ettikleri için KDV talep edemezler. Yüklendikleri ve tahsil edemedikleri KDV ‘yi

Son olarak 3065 Sayılı KDV Kanunun 32. maddesine istisnadan kaynaklanan iade durumları bulunmaktadır.

KDV İadesini Kimler Alabilir ?

 • Mal Hizmet İhracatı Yapanlar: Yurtdışına mal ve hizmet ihracatı yapanlar durumlarının uyması halinde KDV iadesi alınabilir.
 • Vergi Sorumlusu tarafından Vergisi Kesilen Mükellefler: Maliye Bakanlığı vergi alacağını sağlama almak için bazı durumlarda vergi sorumlularına belirli oranda KDV kesinti yapma hakkı verebilir. Bu kişiler kesinti yapılan miktarı gerekli dosyayı hazırlayarak vergi dairesinden isteyebilir.

KDV İadesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir ?

Her KDV İadesi için ayrı ayrı evrak istenmektedir. Biz size 3065 Sayılı Kanuna göre maddelere göre iade taleplerinde aranacak olan  ve vergi daireleri tarafından talep edilen belgelerin neler olduğunu yazacağız.

3065 Sayılı Kanun 11. Maddeye Göre İade talebinde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

 • Standart iade talep dilekçesi
 • Satış veya Hizmet faturaları listesi
 • Gümrük beyannamesi veya listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)
 • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
 • Yüklenilen KDV listesi
 • İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu.

belgeleri gerekmetedir.

3065 Sayılı Kanun 13. Maddeye Göre İade talebinde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

Belgeleri gerekmektedir.

3065 Sayılı Kanun 29. Maddeye Göre İade talebinde aşağıda belirtilen belgeler aranır:

KDV İadesi Nedir Kimler Alabilir Gerekli Belgeler Nelerdir ?
 • Standart iade talep dilekçesi
 • İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi
 • Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
 • Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (Bu tabloda yılı içinde mahsubu gerçekleşen tutarların toplamı da tek satırda gösterilecektir.)
 • İadenin talep edildiği izleyen yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla devreden KDV tutarlarını gösteren tablo

belgeleri gerekmektedir.

Basit Usul Nedir?Kimler Basit Usul Olabilir?Basit Usul Olmanın Şartları Nedir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ne Zaman Ödenir?Ödemeler Nasıl Yapılır?Geç Ödemede Ne Olur?

  Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)