Kıdem tazminatı Hangi Koşullarda Alınır Kimler Alabilir kıdem tazminatı hesaplama ?

Kıdem tazminatı nasıl alınır?  Kıdem Tazminatı alma şartları nelerdir?  Kimler kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı Nasıl Hesaplanır?  İhbar tazminatı Hangi şartlarda alınır ? İhbar tazminatı hesaplama ve ihbar süresi hesaplama nasıl yapılır? Kıdem tazminatı verilmezse nereye nasıl  başvuru yapılır ?

Kıdem tazminatı Hangi Koşullarda Alınır Kimler Alabilir kıdem tazminatı hesaplama ?  Kıdem Tazminatı ile ilgili yasal düzenlemeler , 4857 sayılı İş Kanunu kıdem tazminatı ile ilgili maddeleri ve 1475 sayılı Kanunun yürürlükte kalan 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir ?

 • Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması,
 • İş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle,
 • İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle,
 • Askerlik görevi nedeni ile,
 • Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile,
 • Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile evlenme tarihi itibariyle 1 yıl içinde başvurması şartıyla,
 • İşçinin ölümü nedeni ile,iş sözleşmesinin feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ?

Kıdem Tazminatı Hangi Hallerde Verilmez ?

Kıdem tazminatı Hangi Koşullarda Alınır Kimler Alabilir kıdem tazminatı hesaplama ?  Kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Yine Evlilik, askerlik veya almaya hak kazanmış şekilde işten çıkma tarihinden itibaren bir yıldan sonra yapılacak başvurularda kıdem tazminatı alınmaz.

Kıdem Tazminatı Nasıl hesaplanır ?

Kıdem tazminatı Hangi Koşullarda Alınır Kimler Alabilir kıdem tazminatı hesaplama ?  Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda.  Çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.   Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir.  Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Vergi Cezaları Nelerdir 2017 Ceza Miktarları Ne Kadar ?

İhbar tazminatı hakkı nedir, İş Bırakma Hangi Sürelerde Bildirilmesi Gerekir ?

Kıdem tazminatı Hangi Koşullarda Alınır Kimler Alabilir kıdem tazminatı hesaplama ?  4857/17 gereği iş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür.
İş sözleşmeleri;

 • İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
 • İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
 • İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
 • İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesih eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir.

Şirketlerin Şube Açması Durumunda Vergi Dairesi Hangi İşlemi Yapar?Bildirimde Hangi Belgeler Gereklidir?

İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının Şartları nelerdir ?

   4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır.  Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesini performansa, işçinin davranışlarına, işin, işletmenin veya işyerinin gereklerine dayalı olarak fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak ve bu sürelere bağlı kalarak işçiye iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür. Öte yandan;

İş sözleşmelerinin işçi tarafından feshi,

işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirlenen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmeyecektir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesih esasları dışında bir nedenle feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi içinde geçerli olup, buna aykırı iş sözleşmesi fesihlerinde işverenin ihbar tazminatı talebi de gündeme gelebilecektir.

İhbar Tazminatı Hangi Hallerde Alınmaz ?

İş sözleşmelerinin feshinden önce bildirim süresine bağlı kalınarak diğer tarafa yazılı bildirimde bulunulması esastır. İşten ayrılmak (istifa) isteyen işçi, sağlık nedenleri, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya işin durması benzeri nedenler dışındaki işten ayrılmalarda işverenine bildirim süresini dikkate alarak yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. İşçinin kendi isteğiyle işten (istifa) ayrılması durumunda, ayrılmanın nedeni önem taşımaksızın herhangi bir ihbar tazminatı hakkı oluşmamakta, böylesi bir talepte bulunamamaktadır.

Ölüm Halinde Yapılması Gereken Vergisel İşlemler Nelerdir ?

 1 Yorum "Kıdem tazminatı Hangi Koşullarda Alınır Kimler Alabilir kıdem tazminatı hesaplama ?"

 1. Pingback: 25 Yıl Evli Kalan Ev Hanımlarında Emeklilik Nasıl Olur?

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)