Mevcut Olmayan Araç Hurda Yasasından Yararlanır mı ?

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına.  Dair Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle 20 yaş üstü hurda araçlarla ilgili düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeyle 1997 ve daha eski model taşıtları elinde bulunanlar ve elinde mevcut olmayan daha doğrusu hurdacıya verenler veya değişik nedenlerle elinden çıkanlar yararlanabilecek. Bu yazımızda elinde aracı mevcut olmayanlar yasadan nasıl yararlanacaklar. Nereye başvuracaklar. Ayrıntılar yazımızda.

Mevcut Olmayan Araç Hurda Yasasından Yararlanır mı ?  Model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlardan mevcut olmadığı trafik tescil kuruluşunca tespit edilen. Veya trafik kazası, yanma, tahrip olma ve benzeri nedenlerle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar için. Motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4’ünün ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Mevcut Olmayan Hurda Araç Yasasından Faydalanmak için Nereye Başvurulacak?

Mevcut Olmayan Araç Hurda Yasasından Yararlanır mı ? Taşıtın mevcut olmadığının veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybettiğinin tevsik edilmesi halinde. Kaydının silinmesi için yapılacak başvurularda (EK:7) dilekçe ile ilgili trafik tescil kuruluşuna başvuracaklardır.

İlgili Trafik tescil kuruluşuna başvuran kişi. Trafik tescil kuruluşundan aracın mevcut olmayan durumuna göre ek 8 dilekçesi veya ek 9 dilekçesinden birini alacaklar.

Ek 8 veya Ek 9 Dilekçesi ile Vergi Dairesine Başvuracaklar

Mevcut Olmayan Araç Hurda Yasasından Yararlanır mı ? İlgili trafik tescil kuruluşundan alınan duruma göre ek 8 dilekçesi veya ek 9 dilekçesi  ile birlikte kendilerinin dolduracakları vergi dairelerinden veya internetten temin edecekleri EK 10 DİLEKÇESİNİ doldurarak aracın bağlı bulunduğu vergi dairesine başvuracaklardır.

Mevcut Olmayan Araç Hurda Yasasından Yararlanır mı ? Aracın bağlı bulunduğu vergi dairesi  başvuruda bulunan mükelleflerden başvuru tarihi itibarıyla vadesi geçmesine rağmen ödenmemiş olan.  Motorlu taşıtlar vergi asılları ile ödeme süresi başlamış motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4’ünü tahsil eder. Tahsil sonrasında, her bir taşıt için ayrı ayrı mükellefin T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No, adı soyadı (unvanı), tahsil edilen vergi tutarı ve tahsil tarihi ile taşıtın plaka numarasına ilişkin bilgileri içeren bir yazı EK:11 BELGESİNİ düzenleyecektir. Düzenledikleri bu belgeyi vergi dairesi Resmi yazı ile üç iş günü içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşuna gönderecektir.

Vergi Dairesinden Gelen Evrakla Trafik Tescil Kuruluşu Hangi İşlemleri Yapacak ?

Mevcut Olmayan Araç Hurda Yasasından Yararlanır mı ?  İlgili trafik tescil kuruluşu, vergi dairesinden gelen yazıda yer alan bilgilerle tescil bilgilerini karşılaştırarak taşıta ilişkin tescil kaydını, vergi dairesine ödeme yapıldığı tarih itibarıyla silecek ve ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirecektir.

Trafik tescil kaydı silinecek taşıtın tescil kaydında, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre konulmuş hacizler varsa. Tescil kuruluşları haczi koyan idarelerden bildirim beklemeksizin bu hacizleri kaldıracak ve hacizlerin kaldırıldığı hususu haczi koyan ilgili tahsil dairelerine ayrıca bildirilecektir.

Trafik tescil kuruluşlarınca madde hükmüne göre yapılacak kayıt silme işlemleri sırasında taşıta ait motorlu taşıtlar vergisi ilişiğinin kesildiğine dair belge aranılmayacaktır.

En Son Aşamada Vergi Dairesi Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir ?

Mevcut Olmayan Araç Hurda Yasasından Yararlanır mı ? Vergi dairesi trafik tescil kuruluşundan, 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında. Tescil kaydının silindiğine ilişkin yazının gelmesi üzerine mükellefin kalan motorlu taşıtlar vergi aslı ile. vergi aslının tamamına ilişkin gecikme zammını, gecikme faizini, vergi cezalarını ve tescil plakasına kesilen idari para Cezalarını terkin ederek motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetini sona erdirecektir.

Mevcut Olmayan Araç Üzerinde Üçüncü Şahıs Haczi Varsa Yasa Maddesinden Faydalanılır mı ?

Mevcut Olmayan Araç Hurda Yasasından Yararlanır mı ? Mevcut olmayan aracınız üzerinde bulunan kamu hacizleri varsa yasadan faydalanabilirsiniz. Kamu kurumları tarafından konulan hacizlerin kaldırılması için herhangi bir işlemde yapmanıza gerek yok.

Mevcut olmayan aracınız üzerinde eğer ki üçüncü şahıs hacizleri varsa yasa maddesinden faydalanmazsınız. Bunun için üçüncü kişilere ait mevcut olmayan aracınız üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılması gerekiyor.

Araç Mevcutken Mevcut Olmayandan Yararlanılarak hurdaya Ayıranlara Ne gibi İşlemler Yapılacak ?

Mevcut Olmayan Araç Hurda Yasasından Yararlanır mı ? 7020 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin mevcut olmayan araçlarla ilgili düzenlemesi olan. Dördüncü fıkrası kapsamında trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti halinde. İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından terkin tarihinde. Adına kayıt ve tescilli olan kişi için tescil kaydının silindiği tarih itibarıyla trafik tescil kaydı yapılarak, durum ilgili vergi dairesine üç iş günü içerisinde bildirilir.  Ayrıca, madde hükmünden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar hakkında maddenin beşinci fıkra hükmü uyarınca işlem tesis edilir.

İlgili trafik tescil kuruluşu tarafından, bulunan veya varlığı tespit edilen taşıta ilişkin tescil bilgilerinin vergi dairesine gelmesi üzerine, vergi dairesince mükellef adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilerek daha önce terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın taşıtın bulunduğu veya tespit edildiği yılın Ocak ayında motorlu taşıtlar vergisi adıyla tahakkuk etmiş sayılarak işlem yapılır ve Ocak ayının son günü vade tarihi kabul edilerek takip ve tahsil edilir.