Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi

21/12/2017 Tarihinde yayınlanan 483 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair. 489 Sıra nolu Tebliğ ile yeni nesil ÖKC kullanma zorunluluğu  tüm kullanan mükellefler açısından elinde ki eski yazarkasaların beyni doluncaya kadar. Veya  bozuluncaya kadar kalktı. Eski yazarkasalarını beyni doluncaya kadar veya  bozuluncaya kadar tüm mükellefler kullanabilecekler.  Elinde ki yazarkasalar bozulduktan sonra veya beyni dolduktan sonra yeni nesil  ÖKC alarak. Yeni nesil ÖKC’ye geçmek  zorundalar. Yayınlanan bu tebliğ ile eski yazarkasalar kullananlarla ilgili bazı zorunluluklar da getirildi. Yazımızda   tebliğde yapılan değişiklikleri hakkında bilgiler vereceğiz. Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi.

Mükellefler Ellerinde ki Eski Nesil ÖKC’lerini Bozuluncaya veya Beyni Doluncaya Kadar Kullanabilirler

 Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi. Yeni Nesil ÖKC kullanma mecburiyeti getirilen mükellefler (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden. Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını. Mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanmaları mümkün bulunmaktadır. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihazları alarak kullanabileceklerdir.

 Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi. İşletmelerinde mevcut eski nesil ÖKC’leri kullanma imkanı getirilen mükellefler. Söz konusu cihazların mali hafızalarının dolması veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluşması halinde, anılan cihazları mali hafıza değişimine tabi tutmaksızın 15/5/2004 tarihli ve 25463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde belirlenen esaslara göre hurdaya ayırmak ve yerlerine YN ÖKC satın alarak kullanmaya başlamak mecburiyetindedirler.

Ödeme Kaydedici Cihazlar İle Düzenlenen E Bilet ve  ve E-Arşiv Faturaları Üzerine  Bilgi Notu Zorunluluğu geliyor

 Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi. Mevcut eski nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilecek mükellefler: Mevcut eski ve yeni nesil ÖKC’lerini mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar, ÖKC fişlerinin veya bilgi fişlerinin (fatura, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. bilgi fişleri) düzenlenmesi işleminde kullanmaya devam edebileceklerdir.  Düzenlenen bilgi fişlerinde müşteri adına düzenlenen ve elektronik ortamda iletilen e-Arşiv Fatura, e-Bilet vb. elektronik belgelerin hangi ortamdan ve nasıl temin edilebileceğine, erişilip görüntülenebileceğine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

Şirket Devri ve İşyeri Sahibinin Vefatı Halinde İşyerini Mirasçıların Sürdürmesi Hallerinde Eski nesil ÖKC Devredilebilecek

 Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi. Bu Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren.  13/6/2006 Tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen.  Birleşme, devir, bölünme, hisse değişimi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca. İşletmelerin nevi değişikliği halleri ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu kapsamında ferdi bir işletmenin aktif ve pasifi ile kül halinde devri ile ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçıları tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması halleri haricinde, eski nesil ÖKC’lerin devri mümkün değildir.

Eski Nesil ÖKC Kullanan Mükellefler Günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 1/7/2018 tarihinden itibaren, GİB’e elektronik ortamda bildirilecek

 Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi. Eski nesil ÖKC Mükellefler (3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananlar ile. Yol kenarı otopark hizmeti verenlerin seyyar EFT-POS cihazı yerine EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC kullanması gereken mükellefler hariç) mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durum oluşuncaya kadar kullanabilecekleri 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut. Eski nesil ödeme kaydedici cihazları ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgileri; 1/7/2018 tarihinden itibaren,

  • ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,
  • Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden. Bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,
  • Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir.

        Yöntem tercihi ve bildirime ilişkin usul ve esaslar www.efatura.gov.tr internet adresinde GİB tarafından ayrıca duyurulacaktır.

 01/07/2018 Tarihinden Sonra Eski nesil ÖKC kullananan Mükellefler GİB’e Elektronik ortamda Günlük kapanış Z Raporlarını Bildirmezlerse Özel usulsüzlük Cezası Kesilecek

 Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi. Perakende mal satışları ve hizmet ifalarına ilişkin olarak ÖKC’lerden düzenlenen.  ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait elektronik ortamda hazırlanıp belirtilen yöntemlerden biri ile. GİB’e iletilme zorunluluğu getirilen mükellefler.  Mali raporların içeriğinde yer verdikleri mali bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. İstenilen mali bilgileri bu Tebliğin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanan kılavuzda belirlenen format, standart ve iletim yöntemine uygun olarak ve belirlenen süreler içinde elektronik ortamda GİB bilgi sistemlerine iletilmediğinin veya yapılacak denetimler neticesinde söz konusu rapor ile bildirilmiş olan mali bilgilerin eksik veya yanlış bildirildiğinin tespiti hallerinde mükelleflere, her bir tespite ilişkin olarak 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinde yazılı özel usulsüzlük cezası tatbik edilecektir.

489 Sıra No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 483) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz

483 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz

 

Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi

Bağ Kur Affı 2018.Geriye Dönük Bağ Kur Düzenlemesi Nasıl Olacak 2018?

Basit Usul Beyannamelerinde Sekiz Bin TL İndirim 2018 Yılında Ne Kadar Oldu ?

SonDakika Ertelenen Şubat 2017 İle kasım 2017 Sigorta Primi Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Hesaplara Konulan E Haciz Nasıl Kaldırılır 2018? Bloke Kaldırma Bankalara Ne Zaman Yansır?

Emeklililkte Yaşa Takılanlarla İlgili Son Durum Nedir 2018’de Çözülecek mi?

 1 Yorum "Müjde Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu Eski ÖKC Bozuluncaya Kadar Ertelendi"

  1. Pingback: Taşerona Kadro Sınavı Ne Zaman Olacak Taşerona Kadro Başvuruları Başladı mı

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)