Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor ?

        27 Eylül 2017 Tarihinde Meclise hükümet tarafından sevkedilen torba yasa tasarısı ile vergi gelirlerini arttırmak için bir çok kanunda büyük değişiklikler oluyor. Bu yazımızda 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsil Usul Hakkında Kanun ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yapılan değişikliklerden bahsedeceğiz.

TORBA YASA TAM METNİ BURADA 

 Artık SGK fazla Ödemeleri İade Etmeden Önce Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Yazısı İsteyecek 

Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor ? Torba Yasanın 92 maddesi ile 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88. maddesinin onaltıncı fıkrasına  6183 Sayılı Kanunun 23. maddesine göre madde ekleniyor.

Madde ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88.maddesinde değişiklik yapılarak amme alacaklarının korunması amacıyla reddiyatın Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince yapılacağı hallerde alacaklı amme idaresine olan muaccel borçlardan sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen prim ve diğer alacaklarının ödenmesi, reddiyatın Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılması durumunda ise Kurumun muaccel alacaklarının mahsubundan sonra Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarının ödenmesi suretiyle hükümet  tahsilatı arttırmak istemektedir.

Vergi Dairesinden Alınan Borcu Yoktur Yazısının Kapsamı Genişletiliyor 

Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor ? Torba Yasa tasarısının 8. Maddesi ile 6183 Sayılı Kanunun 22. maddesi değiştirilerek vergi dairelerinden alınacak borcu yoktur yazısının kapsamı genişletiliyor.

Yapılan değişiklik ile 6183 Sayılı Kanunun 22/A maddesi yeniden düzenlenmektedir. 6183 sayılı Kanuna 2008 yılında eklenen 22/A maddesi ile kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla bazı ödeme ve işlemler sırasında Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair belge getirme zorunluluğu getirilmişti.

Yeni yapılan düzenleme ile 22/A maddesinin kapsamında yer alan ödeme ve işlemlere ek olarak kamu Tüzel kişiliğine haiz kurum ve kuruluşların istisna kapsamında olanlar dahil mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerde kapsama alınmaktadır. Meslek kuruluşları ile vakıf üniversiteleri ise yeni düzenlemenin kapsamı dışında tutulmuştur.

2017 Yeni Torba Yasa İle Gelir Vergisinde Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Diğer taraftan hak sahiplerine yapılacak ödemeler sırasında tahsil dairelerine olan borçların ödeme sırasında kesilmesi için Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir.

Yapılacak düzenlemede kesinti zorunluluğu getirilen ödemeler için işçi ücreti alacaklarının öncelik hakkı korunmuş ve alacağın devrine ilişkin yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme işlemlerinin, tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcu karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra kalan kısım üzerinde hüküm ifade edecektir.

Yine yapılacak ödemeden SGK ve vergi dairesi ikisi de alacaklı olursa aralarında garameten taksimat olacaktır.

Kamu Alacakları Olan Yurtdışı Vatandaşları  Banka Kartı ile Yaptıkları Ödemeler için Komisyon Verecekler

Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor ? Torba Yasa Tasarısının  9. maddesi ile 6183 Sayılı Kanunun 41. maddesi değiştiriliyor. Yapılan değişiklikle 41. maddenin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “kredi kartı ile ödenmesi ” ibaresi yerine kredi kartı, banka kartı ve benzeri kartlar ile ödenmesi” şeklinde ve ikinci cümlesinde yer alan ” kredi kartı kullanılmak” ibaresi yerine kredi kartı , banka kartı ve benzeri kartları kullanılmak şeklinde değiştiriliyor.

Yapılacak düzenleme ile , kamu alacaklarının yurtdışında bulunan vatandaşların yabancı uyruklu kişiler tarafından yurtdışı bankaların, banka kartı ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon almasını sağlayacaktır.

6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Yedi Günlük Süreler Onbeş  gün Oluyor ? 

Torba yasa tasarısının 10. maddesi ile 6183 sayılı kanunun 15. maddesi 55. maddesi 56. maddesi 58 maddesi ve 60. maddesinde belirtilen yedi günlük süreler on beş gün olarak değiştiriliyor.

Engelliler Hangi Araçları Alabilir?Aracı Kimler Kullanabilir?ÖTV Ödemeden Araç Alımı İçin Özür Oranı Kaç Olmalıdır?Araç Alım Şartları?

Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor ? Yapılan düzenleme ile 6183 Sayılı kanunun 15. maddesinde belirtilen ihtiyati hacze karşı dava açma süresi yedi günden on beş güne çıkıyor. Yine 55. maddede ödeme emrine itiraz, ödeme süresi mal bildirimde bulunma süresi  yedi günden onbeş güne çıkıyor. Yine aynı maddede vadesinde borcunu ödemeyenlerin mallarını bulunduranların tahsil dairelerine bildirme süresi yedi günden onbeş güne çıkıyor.  6183 Sayılı Kanunun 56. maddesinde yer alan teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen 7 günlük ödeme süresi 15 güne çıkarılmaktadır.

Yüzde 90 ve Altı Engelli Oranı Olanda Araç Alımı Nasıl Olur?Şartları Nedir?Kimler Kullanabilir?Hangi Ehliyet Olmalıdır?

           Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor ?

Yine torba yasa tasarısının aynı maddesi ile 58. maddesinde ödeme emrine karşı dava açma süresi  ve davası reddedilenler mal bildiriminde bulunma süresi yedi günden  on beş güne çıkarılıyor.   yine 6183 sayılı kanunun 60. maddesinde belirtilen hapsen tazyik kararı alınması süresi yedi günden on beş güne çıkıyor.

2018 Beyannameleri Ne Zaman Verilir?Beyanname Verilme ve Son Ödeme Süreleri.Beyanname Verilmezse Cezası Ne Kadar?

Mükelleflerde Devreden KDV Kalkıyor Herkese İndirilemeyen KDV İadesi Geliyor

Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı ?

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi? Vergi Borcu-Trafik Cezası-Adli Para Cezası Ne Olur?

 

 2 Yorum "Torba Yasa ile 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununda Neler Değişiyor ?"

  1. Pingback: Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak

  2. Pingback: 7061 Sayılı Torba Kanun İle Vergisel Değişiklikler Nelerdir

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)