X

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi? Vergi Borcu-Trafik Cezası-Adli Para Cezası Ne Olur?

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi? Vefat halinde en çok sorulan sorulardan birisi de ölen kişinin kalan borcudur. Ölen kişi, ölmeden önceki borcundan dolayı sorumlu olacak mı gibi sorular devamlı sorulmaktadır. Bu durum daha çok varisleri düşündürür.Çünkü ölümden sonra artık sorumlu olacak kişiler geride kalan varisleridir. Tabi reddi miras yapmamışlarsa.Bilindiği üzere reddi miras yapıldıktan sonra kişinin tüm aktif ve pasifi silinir. Yani tüm mal varlığı gider, tüm borçları da silinir. Bizler de bu yazımızda ölen kişinin borcunun durumunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Ölümden sonra borçların silinip silinmeyeceği konusunda sizleri aydınlatacağız. Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

Cezada Sorumluluğun Şahsiliği Ne Demektir?

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi?  Ölen kişinin borcunun silinip silinmeyeceği konusuna başlamadan önce sizlere ceza hukukundaki bir kanun maddesinden bahsetmek istiyoruz.  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı 20. maddesinde “Ceza sorumluluğu şahsidir.  Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” şeklinde bir hüküm bulunmaktadır. Yine aynı şekilde,Türkiye Cumhuriyeti  Anayasasının “Suç ve cezalara ilişkin esaslar” başlıklı 38. maddesinin 7. bendinde  yer alan “Ceza sorumluluğu şahsidir” düzenlemesi de  yer almaktadır. Bu iki maddede yazılanlar cezanın şahsi olduğunu söylemektedir. İki maddeden yola çıkarak yüzeysel düşünüldüğünde cezanın şahsi olduğundan dolayı sadece ölen kişiyi bağladığı açıktır. Dolayısıyla cezadan dolayı varisler sorumlu değildir diyebiliriz.

Ölen Kişinin Vergi Cezası Kalkar Mı? Vergi Borcu Ne Olur?

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi?  Şimdi yukarıdaki kanun maddesinden sonra pratikte uygulamanın nasıl olacağına değinelim .Öncelikle vergi borcu olarak değerlendirmek gerekirse şunu söyleyebiliriz:213 Sayılı Vergi Usul kanunun 372. maddesinde “ölüm halinde vergi cezası düşer” hükmü yer almaktadır.Bu hükümle de ölen kişinin vergi cezasından varisleri sorumlu değildir diyebiliriz.Ceza kesmenin asıl amacı, suçu işleyen kişiyi işlediği hukuka aykırı eylemlerden ve hareketlerden dolayı cezalandırma ve bu suretle onun bir daha suç işlemesini önlemek, yasalara uyumunu arttırmaktır. Ölen bir kişinin bir daha suç işlemesi imkanı olamayacağından, ceza kesilen bir kişinin ölmesi halinde cezanın kalkacağını kabul etmek gerekir.  Ölen Mükellefe ölümünden önce kesilen vergi cezaları veya kesilecek olan vergi cezaları kesilmez kesilenler kaldırılır. Mirasçılardan vergi cezaları aranmaz.Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır.Bu kanun maddesine göre sadece cezalar silinir.Ölen Kişinin vergi borcu varsa o silinmez. yani vergi borcu varislerine devreder.Peki vefat eden kişinin vergi cezası otomatik mi silinecek?Hayır.Silinmesi için vergi dairesine 213 Sayılı VUK 372. maddeyi gerekçe göstererek yazılı bir dilekçe ile başvurulması gerekir.

Ölüm Halinde İdari Para Cezası,Adli Para Cezası ve Trafik Para Cezası Ne Olur?

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi?  6183 sayılı Kanunda adli ve idari para cezalarının amme borçlusunun ölümü halinde terkin edilip edilmeyeceği hususunda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38 inci maddesinin yedinci fıkrasında “Ceza sorumluluğu şahsidir.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm ile şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği hüküm altına alınmaktadır.5237 sayılı Türk Ceza Kanununda Ceza sorumluluğu şahsîdir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz.” hükmü yer almaktadır. “Sanığın veya hükümlünün ölümü” başlıklı 64 üncü maddesinde de Hükümlünün ölümü, hapis ve henüz infaz edilmemiş adlî para cezalarını ortadan kaldırır.Kanununda yer verilen bu hükümler nedeniyle, cezaya muhatap kişinin ölümü halinde mahkemeler tarafından verilen adli para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi gerekmektedir. Ancak, müsadereye ve yargılama giderlerine ilişkin olup ölümden önce kesinleşmiş olan mahkeme kararlarının infazı gerektiğinden, bu tutarlar ve eşyalar gerek terekeden gerekse mirasçılardan aranılacaktır. İdari para cezalarının düzenlendiği özel kanunlarda, cezaya muhatap olan kişilerin ölümü halinde idari para cezalarının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde ayrıca bir hüküm bulunmaması koşuluyla, Anayasanın 38 inci maddesinde yer verilen “Cezaların Şahsiliği” ilkesi gereğince, bu idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi icap etmektedir.

Trafik Para Cezasının Silinmesine  Örnek

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi?  Örneğin, trafik para cezalarının düzenlendiği 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda, trafik para cezası verilen amme borçlusunun ölümü halinde bu amme alacağının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmadığından, kendisine trafik para cezası verilen amme borçlusunun ölümü halinde bu alacak, borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin tahsilinden vazgeçilecektir.

 

 

 

Hasan Cengiz: