Vergi Cezaları Nelerdir 2019 Ceza Miktarları Ne Kadar ?

      Vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla ödeme gücüne göre  toplanan paralardır. Vergi, Anayasamızın 73. maddesinde düzenlenmiştir. Anayasaya göre herkes, kamu giderlerinin karşılanması için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür.

Vergi Cezaları Nelerdir 2019 Ceza Miktarları Ne Kadar ? Ülkemiz içinde yaşayan tüm vatandaşlar ve kurumlar, devletin herhangi bir ücret almadan sunmuş olduğu adalet, güvenlik, eğitim sağlık gibi tüm hizmetlerden faydalanırlar.  Dolayısıyla aynı ülkede yaşayan ve bu hizmetlerden yararlanmanın bir bedeli olarak kişiler ve kurumlar devlete mali gücüne göre vergi ödemesi gerekir.  Vergi öderken bazı şekil ve esaslar bulunmaktadır.

Vergi ile ilgili esas ve şekillere uyulmaması ve vergi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi uygulanacak olan cezalar 213 sayılı Vergi Usul Kanununda  düzenlenmiştir.

Vergi Cezaları Nelerdir 2019 Ceza Miktarları Ne Kadar ?  213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 331. maddesinde vergi cezaları “Vergi kanunları hükümlerine aykırı hareket edenler, bu kitapta yazılı vergi cezaları (Değişik: 29/07/1998- 4369/ 81/A-13) (vergi ziyaı cezası ve usulsüzlük cezaları) ve diğer cezalar ile cezalandırılırlar.” şeklinde tanımlanmıştır. Vergi Usul Kanunda İlerleyen maddelerinde ise Usulsüzlük cezasını, Özel usulsüzlük cezasını, vergi zıyaı cezasını ve vergi kaçakçılığı cezasını tanımlamıştır.

Vergi Zıyaı Ve Cezası Nedir ?

Vergi Cezaları Nelerdir 2019 Ceza Miktarları Ne Kadar ?  213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 341. maddesinde vergi zıyaının ne olduğunu tanımlamıştır. Kanun maddesine göre; 

“Vergi ziyaı, mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder.

Şahsi, medeni haller veya aile durumu hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilmesine veya haksız yere geri verilmesine sebebiyet vermek de vergi ziyaı hükmündedir.

Yukarıki fikralarda yazılı hallerde verginin sonradan tahakkuk ettirilmesi veya tamamlanması veyahut haksız iadenin geri alınması ceza uygulanmasına mani teşkil etmez.” şeklinde tanımlamıştır. özetle vergi zıyaı vergi zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi demektir.

Vergi zıyaı cezasını yine Vergi Usul Kanunun 344 maddesinde tanımlanmış ve uygulamasının nasıl olacağını belirtmiştir. Kanun maddesine göre ;

“341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.

Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.

Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.” Özetle 341. maddede ki  durumlarda vergi zıyaı cezası kesileceği kaçakçılık durumlarında 3 kat diğer durumlarda ise bir kat kesileceğini belirtmiştir.

Usulsüzlük Nedir ? Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezası Hangi Durumlarda Kesilir?

Vergi Cezaları Nelerdir 2019 Ceza Miktarları Ne Kadar ?  Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule müteallik hükümlerine riayet edilmemesidir.  213 Sayılı vergi usul Kanununun 351. maddesinde tarif edilmiştir.  Gerekli şekil ve esaslara uyulmaması durumunda usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezası kesilir. Vergi Kanunlarında usulsüzlükleri derecelendirilmiş ve derecesine göre farklı miktarda ceza kesilme sistemi benimsenmiştir.

Usulsüzlüğün Dereceleri Nelerdir ?

213 Sayılı Vergi usul Kanunun 352. maddesinde usulsüzlükleri iki dereceye ayırmış ve her bir usulsüzlük durumunu tek tek saymıştır.  Kanuna göre birinci derece usulsüzlük durumlarında iki kat. İkinci derece usulsüzlük durumlarında ise tek kat cezası kesileceğini düzenlemiştir.

Birinci Derece Usulsüzlük Cezaları

Vergi Cezaları Nelerdir 2019 Ceza Miktarları Ne Kadar ?  Birinci derece usulsüzlük cezaları 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 352. maddesinin birinci bölümünde  tek tek sayılmıştır. Usulsüzlük fiili re’sen takdiri gerektirirse, bağlı cetvelde yazılı cezalar iki kat olarak kesilir.

 1. (Değişik: 4/12/1985 – 3239/25 md.) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması;
 2. Bu kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması;
 3. Defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz veya karışık olması;
 4. Çiftçiler tarafından 245 nci madde hükmüne göre muhtar ve ihtiyar heyetlerince yapılan davete müddetinde icabet edilmemesi;
 5. Bu Kanunun kayıt nizamına ait hükümlerine (Madde 215 – 219) uyulmamış olması (Her incelemede inceleme tarihine kadar aynı takvim yılı için tespit edilen usulsüzlükler tek fiil sayılır);
 6. İşe başlamanın zamanında bildirilmemesi;
 7. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin yaptırılmamış olması (Kanuni sürenin sonundan başlayarak 1 ay geçtikten sonra tasdik ettirilenler, tasdik ettirilmemiş sayılır.);
 8. Diğer ücretler üzerinden salınan Gelir Vergisinde, tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması;
 9. (Ek : 4/12/1985 – 3239/25 md.) Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin 342 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde verilmiş olması.

Kanuna göre birinci derece usulsüzlük cezasıdır. Bu tür durumlarda ceza iki kat kesilir.

İkinci Derece Usulsüzlük Cezaları

 1. (Değişik: 4/12/1985 – 3239/25 md.) Veraset ve intikal Vergisi Beyannamelerinin süresinin sonundan başlayarak 342 nci maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;  (Mülga : 3/4/2002 – 4751/7 md.)
 2. Ekim ve sayım beyanlarının süresi içinde veya kanunda istenilen bilgileri ihtiva edecek doğru bir şekilde yapılmaması;
 3. (Değişik: 3/12/1988 – 3505/4 md.) Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç);
 4. Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması;
 5. Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması;
 6. (Değişik: 4/12/1985 – 3239/25 md.) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli  şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması;
 7. Hesap veya muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesi.

Kanuna göre ikinci derece usulsüzlükler olarak sayılmıştır. Kesilecek cezalar tek kat olarak kesilir.

Özel Usulsüzlük Tarifi Ve Kesilecek Cezalar ?

Vergi Cezaları Nelerdir 2019 Ceza Miktarları Ne Kadar ?  213 Sayılı Vergi usul Kanunun 353. Maddesinde  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması hallerinin özel usulsüzlüğün içerisinde bulunduğunu belirtmiş. Bu tür durumlarda Hangi Miktarda ceza kesileceğini belirtmiştir. Aşağıda belirtilen ceza tutarları 2019 yılında kesilecek ceza miktarlarıdır.

 • Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi.  Alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine. Her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

    Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120.000  lirayı geçemez.

 • Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi. Günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin. Kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 240 lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

Ancak, her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 10.000 lirayı, bir takvim yılı içinde ise 120.000 lirayı aşamaz.

 • 232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar  dışında kalan kişilerin fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu. Serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi ve giriş ve yolcu taşıma biletlerini almadıklarının tespit edilmesi halinde bunlara bu maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen cezanın beşte biri kadar özel usulsüzlük cezası kesilir. Şu kadar ki, bu cezanın kesilebilmesi için, belge alınmadığına ilişkin tespitin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından yapılması şarttır.

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, söz konusu tespiti vergi incelemesine yetkili olmayanlara da yaptırmaya yetkilidir.

Bu hükmün uygulanmasında belge alınmadığına ilişkin tespit tutanağının belge almayana verilen örneği, ceza ihbarnamesi yerine geçer.

 • Günlük kasa defteri, günlük perakende satış ve hasılat defteri ile Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; işyerinde bulundurulmaması, bu defterlere yazılması gereken işlemlerin günü gününe deftere kayıt edilmemesi veya yoklama ve incelemeye yetkili olanlara istendiğinde ibraz edilmemesi halleri ile vergi kanunlarının uygulanması bakımından levha bulundurma veya asma zorunluluğu bulunan mükelleflerin bu zorunluluğa uymamaları halinde her tespit için 240 lira özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.700 lira özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Bu Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrası uyarınca.  Getirilen mecburiyete  uymaksızın işlem yapanlara her bir işlem için 260 lira özel usulsüzlük cezası kesilir.
 • Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900 lira özel usulsüzlük cezası kesilir.  Ancak, bu bent uyarınca kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı bir takvim yılı içinde 180.000 TL’yi aşamaz.
 • 4358 sayılı Kanun uyarınca işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri Maliye Bakanlığının belirleyeceği standartlarda, araçlarla (yazı, manyetik ortam, disket, mikrofilm, mikro fiş gibi) ve zamanlarda yerine getirmeyenler hakkında 1.200  lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Ceza kesilenler, ödedikleri ceza için fiilleri ile ceza kesilmesine neden olan kişilere rücu edebilirler.
 • Bu Kanununun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca. Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900  lira özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde.  Bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)