Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor

Hükümetin Bakanlar Kurulunda Karar alarak geçen hafta meclise sevk etmiş olduğu Vergi Kanunlarında Değişiklik yapan Kanun Tasarısı yasalaşırsa artık vergi cezaları yiyenler peşin ödemek isterse ceza indirim oranı üçte birden yarısına yükseltiliyor. Böylece hükümet cezayı erken ödeme yapacaklara indirim oranını arttırmış olacak. Vergi Cezası İndirim Oranı ne kadar oluyor ?  Hangi vergi cezalarını kapsıyor ? Vergi cezalarında peşin ödeme indirim artışı tutarı  ne zaman yürürlüğe giriyor? Hangi tarihten yenen vergi cezalarını kapsıyor ? Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor. 

  Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor.  Geçen hafta bakanlar kurulu tarafından meclise sevk edilen ve meclis plan bütçe komisyonunda bugün görüşmelerine başlanan.  Vergi Kanunlarında değişiklik yapan torba yasa tasarısı ile hükümet yatırım üretim ve istihdamın arttırılması. Üretimin üzerinde ki vergi yükünün azaltılması.  Üretimin ticaretin ve istihdamın teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda bir çok yasal düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısını bakanlar kurulunda karar verildikten sonra yasalaşması için meclise sevk etmişlerdir.

2018 Yılı Vergi Cezaları Ne Kadar Oldu ?

Vergi Cezası Peşin Ödeme indiriminden Nasıl yararlanılır ?

  Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor. Vergi Dairesi tarafından Vergi cezası kesildi. ÖrneğinÖdeme Kaydedici cihaz fişi (ÖKC) vermemekten dolayı özel usulsüzlük cezası . Vergi dairesi cezayı kesmiş adresinize postalamış olsun.  Yapacağınız çok kolay  Ya muhasebeciniz yada Gelir İdaresi Başkanlığının Dilekçematik bölümünden kendiniz dilekçe doldurarak cezanın tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurarak erken ödeme indirimi talep etmektedir. Şu anda indirim oranı özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezalarında üçte birdir. Yasa maddesi mecliste kabul edilirse oran yarısı olacaktır. iki yüz liralık cezayı yüz lira ödeyerek kurtulabileceksiniz. kısaca erken ödeyenin cezasının eskiden üçte biri silinirken. Değişiklikten sonra yarısı silinecek.

2018 Trafik Para Cezalarına Af. Aftan Kimler Yararlanacak?

Vergi Cezaları Peşin Ödenirse  İndirim Oranı Üçte birden Yarısına indiriliyor

  Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor.  213 Sayılı vergi Usul Kanuna göre vergi cezası yiyenlere peşin ödeme veya belirli bir süre içinde ödemek isteyenlere belirli oranlarda indirimler yapılmaktadır.  Bu oranlar vergi ziyaı cezalarında yarısı iken usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim oranı üçte birdi. Torba yasa tasarısının ilgili maddesi yasalaşırsa artık usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında peşin ödeme indirimi yarısı kadar olacak.

Vergi Dairesi Vezneleri Kredi Kartıyla Ödeme.Trafik Cezaları Kredi Kartıyla Nasıl Ödenir?

213 Sayılı Vergi Usul Kanunun 376. maddesi Aşağıda ki Gibidir

        Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor. İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:

 1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenler de üçte biri,
 2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının üçte biri; ( Torba yasada ilgili madde kabul edilirse üçte biri yerine yarısı ibaresi gelecek. )

 İndirilir.

       Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz.

 Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.

Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan Torba Yasa Tasarısının İçerisinde Başka Neler Var ?

Yatırım ve üretimin teşviki amacıyla;

 • 2018 ve 2019 yıllarında imalat sanayii ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik makina ve teçhizat alımlarında. KDV istisnası ve amortisman uygulama süresinin kısaltılması sağlanmaktadır.
 • Sermaye şirketlerine işe başlanılan dönemi takip eden hesap dönemi sonuna kadar. Yurtdışından sermaye olarak konulan ancak kullanılmayan veya yatırım teşvik belgesinde öngörülen harcamalarda sarf edilen yabancı paraların değerleme nedeniyle vergiye tabi tutulması önlenmektedir.
 • Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerinin işyeri yapımına ilişkin mal ve hizmet alanlarının.  KDV’den istisna tutulması suretiyle sanayicilerimize destek verilmektedir.
 • Yurtiçinde üretilen taşıtlar üzerindeki imalat sürecinde ÖTV’ye tabi malların kullanımından kaynaklanan. ÖTV yükü kaldırılarak yerli araç üreticilerinin ithalatçılara göre aleyhte olan durumunun düzeltilmesi sağlanmaktadır.  Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor. 

İstihdamın teşvik edilmesi amacıyla;

 • Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır.
 • 2020 yılı sonuna kadar yeni işe alımlarda, gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sigorta prim desteği ile ücret desteği sağlanmaktadır.
 • İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerimize ilave istihdam sağlamaları şartıyla gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden ücret desteği verilmektedir.
 • İşverenlere asgari ücret desteği verilmesi uygulamasına 2018 yılında da devam edilmektedir.
 • Okul öncesi çağındaki çocuklar için. Kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerini sağlayan işverenlerin sağladıkları bu hizmetler sebebiyle kadın hizmet erbabının elde ettiği ücret vergi dışı bırakılmaktadır.

  Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor.  Amatör sporun desteklenmesi amacıyla; Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş spor kulüpleri tarafından. Sporculara yapılan ücret ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisinin, amatör spor faaliyetlerinde kullanılması yönünde düzenleme yapılmaktadır.

Vergi tabanının genişletilmesi amacıyla;

 • Elektrik motorlu taşıtlar, Motorlu Taşıtlar Vergisi, kapsamına alınmaktadır.
 • Akaryakıt olarak kullanılabilen bazı mallar ÖTV, kapsamına alınmaktadır.

Belirsizliklerin giderilmesi ve ihtilafların ortadan kaldırılması amacıyla;

 • Hizmet erbabına iş sözleşmesi sona erdikten sonra çeşitli adlar altında (iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale sözleşmesi tazminatı gibi) yapılan ödemelerin, ücret olduğu hususu ve gelir vergisi istisnası karşısındaki durumu açıklığa kavuşturulmaktadır.
 • Adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona erinesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden Önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı netleştirilmektedir.
 • Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan mer’i G.T.İ.P. numaraları ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekinde yer alan listelerdeki mevcut G.T.İ.P. numaraları uyumlaştırılmaktadır.
 • Okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralaması işlemlerine KDV istisnası tanınmaktadır.
 • 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan taşıt tanımları, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda yer alan tanımlarla uyumlu hale getirilmektedir.
 • Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim oram artırılmakta, elektronik ortamda düzenlenmesi gereken belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi ve e-tebligatla ilgili yükümlülüklere uyulmaması halinde kesilecek cezalar netleştirilmektedir.

İş yapma kolaylığının artırılması amacıyla;

 • Arabuluculuk müessesesinde alınacak harç tutarı netleştirilmektedir.
 • Gıda ve ilaç gibi son kullanma tarihi geçen ve imha edilmesi gereken mallar için emsal bedel tespitinin kolaylaştırılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.
 • Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini artırmak suretiyle bu kurumların görevlerini yerine getirirken zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu verilerin paylaşılmasına imkan sağlanmaktadır.

Ekonomik canlılığın ve tasarrufların artırılması amacıyla;

 • Konut Hesabı Sistemine işlerlik kazandırılmasına,
 • Bireysel Emeklilik Sisteminin etkinliğinin artırılmasına,
 • Yeni araç aliminin teşvikine,

yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

Kamu taşınmazlarının değerlendirilmesi amacıyla;

 • Özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları izinsiz kullananlardan ecrimisil tahsil edilmesi ve bu taşınmazların tahliyesine yönelik idari ve hukuki ihtilafların giderilmesi,
 • Tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleri ile kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine Hazine taşınmazlarının, harca esas değerin yarısı üzerinden satılması,

gibi düzenlemeler yapılmaktadır.   Vergi Cezası Yiyenlere İyi Haber İndirim oranı Yükseliyor. Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)