Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor

Gelir İdaresi Başkanlığı Elektronik çağ geliştikçe kurumsal olarak elektronik ortama ayak uyduruyor. Gelir idaresi Başkanlığı son 15 Yıl içinde Devlet kurumları içerisinde elektronik altyapı sistemini en iyi şekilde kuran en geniş sahip olan kurumlardan bir tanesi haline geldi. Gelir İdaresi Başkanlığı Yeni hazırlamış olduğu Vergi Usul Kanunu Tebliğinin taslağı  yayınlanırsa bundan sonra şartları taşıyan mükellefler Elektronik Faturadan sonra  Sevk irsaliyesi, Serbest Meslek Makbuzu ve müstahsil makbuzu gibi belgeleri de elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu gelecek. ,

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı 25 Ağustos 2017 tarihinde sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzu Belgelerinin Elektronik Ortamda Düzenlenme, İletilme ve Muhafazasına İmkan Veren. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağını hazırlamış. İlgili kişilerin de tebliğe katkı vermesi için Gelir İdaresi Başkanlığı kendi resmi sitesinde yayınladı. Tebliğ Taslağı hazırlandıktan sonra Resmi Gazetede yayınlanırsa Elektronik ortamda düzenlenecek belge çeşidi artacak.

Hangi Belgeler Elektronik ortamda Düzenleme Zorunluluğu Geliyor ?

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı şartları tutan belirli limitin üzerinde işlem hacmi olan mükelleflere daha önceki tarihlerde yayınlamış olduğu tebliğlerle faturaları elektronik ortamda düzenleme zorunluluğu getirilmişti. Bu tebliğ yayınlandıktan sonra belirli işlem hacminin üzerinde ki mükellefler ve tebliğ ile elektronik ortamda belge düzenleme zorunluluğu getirilen  mükellefler. Sevk İrsaliyesi, Müstahsil makbuzu ve serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda düzenlemek zorunda olacaklar.

Elektronik Sevk İrsaliyesinin Düzenlenmesi ve İletilmesi:

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor. Elektronik ortamda verilecek sevk irsaliyesinin adı artık e-irsaliye olacak.  E-İrsaliyenin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-İrsaliye uygulamasına ilişkin teknik altyapının hazırlanması ve hazırlanacak format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi şeklinde olacaktır.

E-İrsaliye malın fiili sevkinden düzenlenmesi gerekiyor

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor. E-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve Başkanlık sistemleri üzerinden alıcısına başarılı olarak iletilmesi gerekmekte olup.  E-İrsaliye Uygulaması üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmeyen e-İrsaliye hüküm ifade etmez.

Taşıyan Araç içinde e-irsaliyenin bir çıktısının bulunması Zorunlu

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor. Malın fiili sevki sırasında araç içinde de e-İrsaliyenin bir çıktısının bulunması zorunlu olup, söz konusu çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

E-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce sevki yapılan mala ilişkin olarak e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın belge numarasına da yer verilmesi zorunludur.

Elektronik irsaliyenin Doğruluğunun Kontrolü için e-irsaliyelerde Karekod Zorunluluğu Geliyor

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor. Düzenlenecek e-İrsaliyelerde, Başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesine imkan vermek üzere karekoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.
Mükellefler e-İrsaliye düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.

Elektronik İrsaliye Düzenleme Zorunluluğu Kimlere Geliyor Ne Zaman Başlayacak ?

  01/07/2018 tarihinden itibaren,e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e-İrsaliye Uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre e-İrsaliye olarak düzenlemeleri zorunludur. Söz konusu uygulamaya süresi içinde başvurmayan, e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların GİB Portal hesapları 01/07/2018 tarihi itibariyle Başkanlık tarafından otomatik olarak açılacaktır.

Elektronik İrsaliyede Bulunması Gereken Bilgiler

 1. e-İrsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
 2. e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap
  numarası,
 3. Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 4. Taşınan malın nevi, miktarı,
 5. Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı,

Bulunması zorunludur.

Elektronik Müstahsil Makbuzu (e-Müstahsil Makbuzu)

Müstahsil makbuzu, Tarımsal ve hayvansal   ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir vesika olarak kullanılır.
Müstahsil makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “müstahsil makbuzu” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ile kağıt ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesidir.

Bu Tebliğde düzenlenen e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Elektronik Müstahsil Makbuzu Kimler Düzenleyecek Ne Zaman Başlayacak ?

        Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal alan birinci sınıf tüccarlar 1/7/2018 tarihine kadar e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olması ve bu tarihten itibaren müstahsil makbuzu belgelerini e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemesi zorunludur. 

Elektronik Müstahsil Makbuzu Uygulamasına dahil olan; birinci sınıf tüccarların 01/07/2018 tarihine kadar, e-Müstahsil Makbuzu belgesi düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda müstahsil makbuzu belgesi düzenlemesi de mümkündür. Ancak aynı işlem için e-Müstahsil Makbuzu veya kağıt ortamdaki müstahsil makbuzu belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir.

Elektronik Müstahsil Makbuzu Nasıl Düzenlenir ?

Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor. Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun iki nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktılarının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve birer nüshasının taraflarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre muhafaza edilmesi gerekmektedir.

Elektronik Müstahsil Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir ?

 1. Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN’si ve adresi;
 2. Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
 3. Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TCKN’si ve ikametgah adresi;
 4. Satın alınan malın cinsi, miktarı ve bedeli.

Bulunması gerekir.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-Serbest Meslek Makbuzu)

Serbest Meslek Makbuzu, Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen belgedir.

Serbest meslek makbuzunun elektronik ortamda izlenebilmesi amacıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
236 ncı maddesine göre hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “serbest meslek makbuzu”nun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenebilecektir.
Elektronik Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Nasıl Düzenlenecektir ?

Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinin, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da.  Elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir.  Elektronik Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilebilecektir.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları serbest meslek makbuzunu elektronik ortamda muhafaza etmeleri gerekmektedir.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzunu Kimler Düzenleyecek Düzenleme Ne Zaman Başlayacak ?

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca serbest meslek makbuzu belgesini düzenlemek zorunda olan mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren dahil olabileceklerdir.

01/01/2019 Tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının, söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına ilişkin zorunluluklarının başladığı tarihlerden önce kendi isteği ile dahil olanların, zorunluluklarının başlayacağı tarihlere kadar.  Elektronik Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri mümkün olduğu gibi kağıt ortamda serbest meslek makbuzu düzenlemeleri de mümkündür.

Elektronik Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir ?

 1.  Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi,
 2. Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si;
 3. Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
 4. Alınan paranın miktarı (varsa vergi tevkifatı tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilecek şekilde),

Vefat Eden Kişinin Borcu Silinir Mi? Vergi Borcu-Trafik Cezası-Adli Para Cezası Ne Olur?

Emlak Vergisi Ne Zaman Nereye Ödenir?Kimler Emlak Vergisi Ödemez?Emekliler Nasıl Muaf Olabilir?

Eşi Vefat Eden Kadına Ayda 250 Lira Yardım Nasıl Alınır Başvuru Nereye Yapılır ?

Vergi Dairelerinde İşe Başlama İşlemi Nasıl Yapılır?Hangi Belgeler Gerekli?Bildirim Süresi Ne Kadar?1 Yorum "Vergi de Elektronik Belge Düzenleme Alanı Genişliyor"

 1. Pingback: Tapu Harcı Öderken Nelere Dikkat Etmeniz Gerekir Tapu Harcı Oranı

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)