X

Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018

Devletimiz bazı yönlerde yatırımcılara kolaylık sağlaması için bazı kanunlara dayanılarak vergisel teşvikler sağlamışlardır. Bugünkü yazımızda devletimizin sağlamış olduğu vergisel teşviklerin neler olduğu hangi kanuna dayandığı hakkında bilgiler vereceğiz. Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018 ?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Sağlanan Vergisel Teşvikler Nelerdir ?

 • Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası

Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018 ? Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar,  beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden istisna edilmiştir.  İstisna, okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren 5 vergilendirme dönemi için geçerli olacaktır. Özetle okul işletenler beş yıl boyunca gelir vergisi ödemezler.

 • Eğitim Öğretim İstisnasından  Nasıl Yararlanılır ?

         Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018 ?  İstisnadan yararlanmak isteyenler, faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığına Yazılı dilekçe ile başvurarak istisnadan faydalanabileceklerdir.

 • Araştırma Geliştirme Çalışmalarının Tamamı Gelir Vergisinden İstisna Edilmiştir.

Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018 ? Mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri  yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcama tutarlarının tamamını “Ar-Ge İndirimi“ olarak yıllık beyanname ile bildirerek gelir vergisinden indirebilirler.

Şirketlere Sağlanan Kurumlar Vergisi İstisnaları Nelerdir ?

 •  Eğitim ve Öğretim Şirketlerine Sağlanan İstisnalar Nelerdir ?

Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018 ? Gelir Vergisi Kanununda sağlanan istisnalarla aynı özelliklere sahiptir.    Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-ı maddesine göre, özel okulların işletilmesinden elde edilen kazançlar.  5 Vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisnadır. İstisna, mükelleflerin 625 sayılı Kanun kapsamında işletilen okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarından elde ettikleri kazançlara uygulanacaktır.

İstisnadan yararlanmak isteyenlerin, faaliyete geçmelerini müteakiben Maliye Bakanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanan 625 sayılı Kanun hükümlerine tabi özel okullara  ilgili dönem kapasitelerinin %10’unu geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri katma değer vergisinden istisnadır.

Ayrıca, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlar da 5 vergilendirme dönemi kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

 • Şirketlerin Araştırma Geliştirme Çalışmaları da Kurumlar Vergisinden İstisnadır

Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-a maddesine göre, işletme bünyesinde gerçekleştirilen ve münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının tamamı beyanname ile bildirilen kurum kazancından indirilebilir.

 • Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesinde Yer Alan İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018 ? Kurumlar Vergisi Kanununa 32/A maddesi olarak 5838 sayılı Kanunla eklenen indirimli kurumlar vergisi müessesesinin amacı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek. Üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.

İndirimli kurumlar vergisi müessesesi ile Ekonomi Bakanlığı tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlar dolayısıyla elde edilen kazançların düşük oranda vergilendirilmesi öngörülmektedir. 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”a göre, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlara, Kararda belirtilen indirimli kurumlar vergisi oranları uygulanmaktadır.

Karara göre;
 1. İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.
 2. Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde indirimli vergi oranından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla yatırıma katkı tutarının kalan kısmı için yararlanır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Sağlanan Vergisel Teşvikler Nelerdir ?

 • Serbest bölge hükümlerinin uygulandığı mallar ile serbest bölgelerde verilen hizmetler katma değer vergisinden istisnadır
 • Faaliyetleri kısmen veya tamamen deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olan. Mükelleflere bu amaçla yapılan deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının, yüzer tesis ve araçlarının teslimleri, bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılan teslim ve hizmetler ile bunların tadili, onarım ve bakımı şeklinde ortaya çıkan hizmetler ve faaliyetleri deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşası olanlara bu araçların imal ve inşası ile ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler katma değer vergisinden istisnadır.

Petrol Arama Faaliyetleri Yapanlar KDV’den İstisnadır

 •  Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri ile Petrol Arama Kanunu hükümleri gereğince. Petrol arama faaliyetlerini yürütenlere yapılan hizmetler ve mal teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.

Yatırım Teşvik Belgesi Olanlar KDV’den İstisnadır

 • Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamında yapılan makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden istisnadır.
 • Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini kendisi yapan ya da başkalarına yaptıran mükelleflere bu işlerle ilgili olarak yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden istisnadır.

Yap-İşlet Devret Modeli İle Yapılan Bazı Projeler 2023  Yıl Sonuna Kadar KDV’den İstisna

 •    8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde. Yaptırılması Hakkında Kanuna göre yap-işlet-devret modeli çerçevesinde gerçekleştirilecek. Projeler ve 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 7 nci maddesine göre. Yüksek Planlama Kurulu tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen sağlık tesislerine ilişkin projeler ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23 üncü maddesine göre. Bakanlık tarafından kiralama karşılığı yaptırılmasına karar verilen eğitim öğretim tesislerine ilişkin projelerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce. İhale veya görevlendirme ilanı yayımlanmış ancak teklif alınmamış olanlar ile 31/12/2023 tarihine kadar ihale veya görevlendirme ilanı yayımlanacak olanların. İhale edilmesi ile görevlendirilen veya projeyi üstlenenlere yatırım döneminde proje kapsamında yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları katma değer vergisinden müstesnadır. 

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler Nelerdir ?

Yararlanabileceğiniz Vergisel Teşvikler Nelerdir 2018 ?  Bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak. Kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin kâğıtlar ile bu kâğıtlar üzerine konulacak şerhler (kredilerin kullanımları hariç) damga vergisinden istisnadır.

492 Sayılı Harçlar Kanununda Yer Alan Vergisel Teşvikler Nelerdir ?

 • Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nevi değişiklikleri nedeniyle yapılacak. İşlemler ile bankalar, yurtdışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile.  Geri ödenmelerine ilişkin işlemler harca tabi tutulmayacaktır. (HK md. 123)
 • Organize sanayi, endüstri veya teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri harçtan müstesnadır.

Kanunlarına Göre Vergisel Teşvikler Buradan Ulaşabilirsiniz

2018 Yurtdışı Telefon IMEI Pasaporta Nasıl Kayıt Yapılır ?

Emlak Vergisi Ne Zaman Kimler Öder Emlak Vergisinden KimlerMuaf

Banka Teminat Mektubu Nasıl Alınır Şartları Nelerdir Kimler Alabilir

Trafik Para Cezasında Erken Ödeme İndirimi Nasıl Olur?Ceza Nereye Ödenir? Taksitlendirme Olur Mu?

Veraset ve İntikal İçin Beyanname Nasıl Verilir? Nereye Verilir? Hangi Belgeler Gereklidir?

Öksüz ve Yetimlere Ayda 100 Lira Şartları Nelerdir ?

Torba Yasa Mecliste Görüşülmeye Başladı Ne Zaman Kanunlaşacak?

Kemal Çetin: