Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ?

   Yurtdışında çalışan veya ev hanımı olarak bulunan Türk vatandaşlarına yurt dışında geçen sürelerini geriye dönük borçlanma yoluyla Türkiye’den emekli olma hakkı Bulunmaktadır.

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ?  3201 sayılı Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun ve Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmektedir.

Yurtdışı Borçlanmaları için Nereye Başvurulur ?

   Borçlanma başvuruları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine yapılır.   Evvelce memur statüsünde çalışmış olanların ise “Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı – Mithatpaşa Caddesi No: 7, Sıhhıye/ANKARA adresine” yazılı olarak başvurmaları gereklidir.

Borçlanmanın Şartları Nelerdir ?

1- Türk vatandaşı olmak

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ?  Yurtdışı hizmet borçlanmalarında, Türk vatandaşı olma şartının iki halde yerine getirilmesi zorunludur. Bunlardan biri, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise Türk vatandaşlığında geçen süreleri borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibinin yazılı başvuru tarihi itibariyle Türk vatandaşı olmasıdır.

Çifte vatandaşlar da Türk vatandaşları gibi borçlanma hakkına sahiptirler. pembe veya mavi kart sahipleri borçlanma yapamazlar.  Ancak bu kişiler tekrar Türk vatandaşı veya çifte vatandaşlık hakkına kavuştuklarında sadece Türk vatandaşlığında geçen yurtdışı sürelerini borçlanabilirler.

2- Belirli nitelikte yurtdışı süreleri bulunmak

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ? Yurtdışı borçlanılması yapılırken;  yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile ev kadını olarak geçen sürelerin değerlendirileceği öngörülmüştür.

a) Sigortalılık süreleri

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ?  Sigortalılık süresi  deyiminden, borçlanma kapsamındaki sürenin bulunduğu ülke mevzuatına göre ikamet süreleri hariç, çalışılmış ya da çalışılmış süre olarak kabul edilen süreler anlaşılmalıdır. Çalışılmış olarak kabul edilen süreler, ilgili ülke mevzuatına göre fiilen çalışılmadığı halde çalışmaya eşdeğer süre olarak kabul edilip, hizmet cetvellerinde eşdeğer süre olarak gösterilen, aylığa hak kazanmada ve aylık hesabında değerlendirilen sürelerdir.

b)İşsizlik süreleri

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ?  İşsizlik süresi ibaresi, ilgili ülke mevzuatına göre çalışma süreleri ile bu çalışma sürelerine eş değer süreler haricinde o ülkede geçen süreyi ifade etmektedir..Ancak, işsizlik sürelerinin tamamının borçlanma kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmadığından, sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde olmak kaydıyla bir yıla kadar olan yurtdışında geçen işsizlik süreleri borçlandırılmaktadır.  İkamet süreleri ve boşta geçen süreler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

c) Ev kadını olarak geçen süreler

Yurtdışında ev kadını olarak geçen süreler, medeni durumlarına bakılmaksızın kadınların, sigortalılık süreleri haricinde yurtdışında bulundukları süreleri ifade eder. Borçlanma talebinde bulunanlar yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerinin diledikleri kadarını borçlanabilirler.

3- Hizmetleri belgelendirmek

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ?  Borçlanma başvurusunda bulunanlar, yurtdışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerine ait durumlarına uygun olan belgelerin asıllarını, Kuruma ibraz etmek zorundadırlar. sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkeler ve sözleşme imzalamamış ülkeler ile ev kadınlığı borçlanmalarında istenilen belgeleri ibraz etmek zorundadırlar.

4- Yazılı istekte bulunmak

Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ? Yurtdışında geçen çalışma veya ev kadınlığı sürelerinin borçlandırılmasına ilişkin yazılı talep, “Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi”nin usulüne göre doldurulup imzalandıktan sonra doğrudan ya da posta yolu ile Kurumun ilgili ünitesine ulaştırılması ile yapılacaktır.

Borçlanma miktarının tespiti, tebliği, ödenmesi ve borçlanmadan vazgeçilmesi Nasıl Olur ?

  1. 8/5/2008 tarihinden itibaren yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen prime esas asgari ve azami günlük kazanç arasında seçilecek günlük kazancın % 32’si olarak belirlenmiştir.
  2. Borçlanma tutarının tespitinde, adi posta veya kargo yoluyla veya Kuruma doğrudan yapılan yazılı başvurularda Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesinin Kurumun evrak kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınır. Ayrıca, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin postaya verildiği tarih, Kuruma intikal tarihi olarak kabul edilmektedir.
  3. Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamını, tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde ödemeyenlerin. Borçlanma başvuruları geçersiz sayılır. Bunların belgelendirilen yurtdışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi. Bu konudaki yeni borçlanma başvurularına bağlıdır.  Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde ise.  Ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılır, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebi ile mümkündür.
  4. Borçlanma talebinden, tebliğ edilen borcun ödenmeden önce vazgeçilmesi halinde, borçlanma işlemi sonuçlandırılmaz.  Borcunu ödedikten sonra borçlanmadan vazgeçenler ile yapılan borçlanma  sonrasında. Aylık bağlanması için gerekli şartları yerine getirmeyenlere ve bunların hak sahiplerine yaptıkları ödemeler, faiz uygulanmaksızın Türk Lirası olarak iade edilir.  Her iki durumda, yazılı talep şartı aranır.  Borçlandıkları hizmetler dikkate alınarak aylık bağlanmış olanlar, borçlanma başvurusundan vazgeçemezler ve bunların ödedikleri borçlanma tutarı iade edilmez.

Maaş Bağlama Şartı Var mıdır ?

Borçlanılan yurtdışı sürelere istinaden aylık tahsisi için:  Yurda kesin dönülmüş olması.  Tahakkuk
ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması.  5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki
hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması ve Kuruma yazılı
başvuruda bulunulması şarttır.

Ölüm Halinde Yapılması Gereken Vergisel İşlemler Nelerdir ?

Vergi Cezaları Nelerdir 2017 Ceza Miktarları Ne Kadar ?

Şirketlerin Şube Açması Durumunda Vergi Dairesi Hangi İşlemi Yapar?Bildirimde Hangi Belgeler Gereklidir?

 

 

 

 1 Yorum "Yurtdışında Yaşayanlar Türkiye de Nasıl Emekli Olur ?"

  1. Pingback: Kıdem tazminatı Hangi Koşullarda Alınır Kimler Alabilir kıdem tazminatı hesaplama

Yorumunuzu gönderin

email adresiniz (yayımlanmayacak)